Informace k přijímacím zkouškám 2017

Aktuální informace pro uchazeče o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí konají jednotnou zkoušku, která je povinná v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

  • Uchazeč smí při konání přijímací zkoušky používat pouze povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby.
  • Při přijímací zkoušce nejsou povoleny žádné další pomůcky jako mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení (tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.), Matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu a jiné. Pokud uchazeč s sebou ke zkoušce takovou pomůcku či zařízení přinese, nesmí pomůcka či zařízení nijak narušovat průběh zkoušky a musí být odložena mimo lavici.
  • Uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.
  • Uchazeči konají přijímací zkoušky v učebnách podle rozpisu, který bude vyvěšen ve vestibulu školy. Konkrétní učebna pro konání zkoušky je označena stejným číslem, které je uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušce. V přiložených souborech je k dispozici schéma s rozmístěním jednotlivých učeben včetně jejich označení a rozpis uchazečů v učebnách.
  • Po dobu zkoušky i v době přestávky mezi testy přebírá za uchazeče odpovědnost naše škola. Uchazeč, který setrvá v budově gymnázia, je povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru. Budovu GFPVM lze opustit po dobu přestávky pouze na základě písemného prohlášení zákonného zástupce, který si uchazeče osobně převezme v budově školy (viz tiskopis prohlášení v přiloženém souboru).
  • Seznam přijatých uchazečů (pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce) bude zveřejněn ve vstupním prostoru školy a na webových stránkách školy (www.gfpvm.cznejdříve v pátek 28. 4. 2017. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je zároveň dnem oznámení rozhodnutí o přijetí. Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).
  • Ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí před jeho vydáním je možné v pátek 28. 4. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin.
  • Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2017 od 7.00 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
  • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, je umožněno konat zkoušku v náhradním termínu stanoveném MŠMT (§ 60c, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.). Náhradní termín je stanoven na  11. a 12. května 2017.
Přiložené soubory (9)
Název a typ souboru
Dokument PDF Harmonogram JPZ 2017.pdf
Dokument PDF
77.73 kB
Dokument PDF Prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče - JPZ 2017.pdf
Dokument PDF
87.61 kB
Dokument PDF Plán školy 2. patro.pdf
Dokument PDF
101.05 kB
Dokument PDF Plán školy 1.patro.pdf
Dokument PDF
134.77 kB
Dokument PDF Jmenný seznam uchazečů JPZ 2017 - GFPVM.pdf
Dokument PDF
169.38 kB
Dokument PDF Abecední seznam uchazečů o studium - čtyřletý cyklus, 1. řádný termín (12. 4. 2017).pdf
Dokument PDF
57.41 kB
Dokument PDF Abecední seznam uchazečů o studium - šestiletý cyklus, 1. řádný termín (18. 4. 2017).pdf
Dokument PDF
56.18 kB
Dokument PDF Abecední seznam uchazečů o studium - čtyřletý cyklus, 2. řádný termín (19. 4. 2017).pdf
Dokument PDF
60.17 kB
Dokument PDF Abecední seznam uchazečů o studium - šestiletý cyklus, 2. řádný termín (20. 4. 2017).pdf
Dokument PDF
43.51 kB