Výsledky přijímacího řízení řádného termínu PZ 2017

Výsledky přijímacího řízení na oba obory vzdělávání – 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý cyklus) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu úspěšného přijetí na SŠ.

Výsledky přijímacího řízení na čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium)

Výsledky přijímacího řízení na šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium)

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí ve studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium (délka studia 4 roky) nebo 79-41-K/61 Gymnázium (délka studia 6 let), denní forma vzdělávání musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2017 od 7.00 do 15.30 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146, 757 37 Valašské Meziříčí.

Při současném systému přijímacího řízení není předvídatelné, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Může se proto stát, že počet volných míst pro kladné vyřízení odvolání v 1. termínu přijímacího řízení bude relativně vysoký. V odvolacím řízení pak bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání.

Doporučuji Vám proto, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na GFPVM, podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!

V případě kladného vyřízení odvolání, Vám právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali, tj. na Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Výsledky přijímacího řízení na šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium).pdf
Dokument PDF
130.21 kB
Dokument PDF Výsledky přijímacího řízení na čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium).pdf
Dokument PDF
195.81 kB