Obrázek článku Přihlašování k přijímacím zkouškám nanečisto 2024

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí organizuje v pátek 26. ledna 2024 zkušební přijímací zkoušky pro uchazeče o studium ze 7. a 9. tříd.

Výsledek přijímacích zkoušek nanečisto nemá žádný vliv na hodnocení žáka u skutečných přijímacích zkoušek. Jejich cílem je seznámení uchazečů s novým prostředím a s formou testů.

Pro PZ nanečisto bude použito jednotných testů z některého z minulých termínů přijímacích zkoušek.

Termín: pátek 26. 1. 2024
Místo konání:  Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2 
Čas: 13.45 prezence v jednotlivých třídách, 14.00 zahájení zkoušek
Přihláška:

ZDE

Pomůcky: Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou či černou náplní a rýsovací potřeby.
  Žáci mají zakázáno používat během zkoušky jakékoli další pomůcky.
Cena:

150,- Kč (kryje administrativní náklady, energie a náklady na vyhodnocení testů)

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20240126.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PZN, jméno a příjmení účastníka PZ nanečisto a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.

Při PZ nanečisto budeme postupovat podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkajících se jednotné zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou tak, aby zkouška nanečisto umožnila uchazečům vyzkoušet, jak bude probíhat skutečná jednotná zkouška.

PZ nanečisto, a tedy ani jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy v předmětech český jazyk a literatura a matematika. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou ke stažení zde.

Test z českého jazyka a literatury

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut

Test z matematiky

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut

Pravidla společná pro oba testy (ČJL a M)

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude pro PZ nanečisto připraveno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 minut určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 minut na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Odlišnosti PZ nanečisto od skutečných přijímacích zkoušek

Žáci zaplatí za dvě zkoušky dohromady částku 150,- Kč. U skutečných přijímacích zkoušek žák neplatí žádný poplatek.

V lavici nebude žák sedět sám, ale třídy budou plně obsazeny. Předpokládáme, že u PZ nanečisto bude hlavním cílem jednotlivých žáků získat reálné srovnání svých schopností s ostatními uchazeči, a nebudou mít tedy snahu opisovat.

Žáci vyřeší 2 testy a pouze součet získaných bodů z těchto dvou testů určí výsledné pořadí. U skutečných PZ se na celkovém výsledku podílí také hodnocení prospěchu na ZŠ a za umístění v odborných soutěžích. U skutečných PZ žák, pokud podá přihlášku ke studiu na dva obory/školy ukončené maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do výsledného hodnocení jednotné zkoušky se započítá lepší výsledek z dílčí zkoušky.

Pořadí účastníků PZ nanečisto bude zveřejněno na webových stránkách GFPVM nejpozději v pondělí 5. února 2024.

Testové úlohy PZ nanečisto budou opravovat učitelé GFPVM. U skutečných PZ budou záznamové archy neprodleně po ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Uzavřené testové úlohy budou následně vyhodnocovány automaticky informačním systémem Centra podle klíče správných řešení. Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat Centrem určení hodnotitelé otevřených úloh (tzv. rateři) podle metodiky pro hodnotitele zpracované Centrem. Hodnocení bude probíhat anonymně, elektronicky přes webové rozhraní. Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva rateři. V případě neshody raterů rozhoduje o hodnocení vedoucí hodnotitel (superrater).