Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Informace o studiu

 

 

Vážení rodiče, milí žáci!

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nabízí kvalitní přípravu na studium na všech typech vysokých škol a vyšších odborných škol ve dvou oborech studia 79-41-K/61 (šestiletý studijní cyklus)79-41-K/41 (čtyřletý studijní cyklus). Přesto, že je naše gymnázium zaměřeno na poskytování všeobecného vzdělání, umožňuje žákům rozvíjet individuální zaměření prostřednictvím nabídky širokého spektra volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku.

Učební plán nižšího stupně šestiletého studijního cyklu

 

Týdenní hodinová dotace

Celková hodinová dotace

Z toho disponibilní hodiny

Ročník studia

1. ročník

2. ročník

Český jazyk a literatura

4

4

8

0

Cizí jazyk

4

3

7

1

Matematika

4

5

9

1

Občanská výchova

1

2

3

0

Dějepis

2

2

4

0

Zeměpis

2

2

4

0

Fyzika

2

2,5

4,5

0

Chemie

2,5

2,5

5

0

Biologie

2,5

2

4,5

0

Informatika

1

0

1

0

Hudební výchova

1

1

2

0

Výtvarná výchova

1

1

2

0

Tělesná výchova

2

2

4

0

Volitelný předmět (Další cizí jazyk / Cvičení z přírodovědných předmětů)

3

3

6

6

Člověk a svět práce

integrováno do předmětu OV, Ch a Bi

   

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví

integrováno do předmětu Bi

   

Celkem hodin

32

32

64

8

Poznámky k učebnímu plánu

 • Jako Cizí jazyk je v současné době vyučován Anglický jazyk, v prvním ročníku je posílen 1 disponibilní hodinou.
 • Předmět Matematika posílen ve druhém ročníku studia 1 disponibilní hodinou.
 • Volitelný předmět Další cizí jazyk si žáci volí z nabídky Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk.
 • Volitelný předmět Cvičení z přírodovědných předmětů studuje žák v případě, že si nezvolí Další cizí jazyk (pro výuku Dalšího cizího jazyka či volitelného předmětu využity 3 disponibilní hodiny v prvním a 3 disponibilní hodiny ve druhém ročníku).
 • Předměty Občanská výchova, Chemie a Biologie integrují vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
 • Předmět Biologie integruje vzdělávací obor Výchova ke zdraví.
 • Škola nabízí také nepovinné předměty Sborový zpěv, Sportovní hry a další dle zájmu žáků.
 • V 1. ročníku studia žáci absolvují dvoudenní adaptační kurz.
 • Průřezová témata jsou začleněna ve všech předmětech napříč ročníky. 
Učební plán čtyřletého studijního cyklu a vyššího stupně šestiletého studijního cyklu

 

Týdenní hodinová dotace

Celková hodinová dotace

Z toho disponibilní hodiny

Ročník studia - čtyřletý (šestiletý) cyklus

1. (3.)

2. (4.)

3. (5.)

4. (6.)

Český jazyk a literatura

4

3

3

4

14

2

Cizí jazyk

4

3

3

5

15

3

Další cizí jazyk

3

3

3

3

12

0

Matematika

3

4

4

3

14

4

Základy společenských věd

1

1

2

2

6

2

Dějepis

1

2

2

2

7

0

Zeměpis

2

3

2

0

7

0

Fyzika

3,5

3

3,25

0

9,75

3

Chemie

4

2,5

2,5

0

9

3

Biologie

2,5

3,5

3,25

0

9,25

3

Informatika

1

1

0

1

3

0

Hudební / výtvarná výchova

2

2

0

0

4

0

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

0

Volitelný předmět I.

0

0

2

3

5

3

Volitelný předmět II.

0

0

2

3

5

3

Volitelný předmět III.

0

0

0

3

3

0

Volitelný předmět IV.

0

0

0

1

1

0

Člověk a příroda – Geologie

integrováno v předmětech Z, Ch, Bi

   

Člověk a svět práce

integrováno v předmětu ZSV

   

Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví

integrováno v předmětech TV a Bi

   

Celkem hodin

33

33

34

32

132

26

Poznámky k učebnímu plánu

 • Jako Cizí jazyk je v současné době vyučován Anglický jazyk. 
 • Další cizí jazyk si žáci volí z nabídky Německý jazyk, Francouzský jazyk a Ruský jazyk.
 • Předmět Základy společenských věd integruje vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
 • Předměty Zeměpis, Chemie a Biologie integrují část vzdělávacího oboru Geologie.
 • Do předmětu Fyzika je začleněno 0,75 hodin a do předmětu Biologie 0,25 hodin z povinné hodinové dotace předmětu Informatika.
 • Předměty Biologie a Tělesná výchova integrují vzdělávací obor Výchova ke zdraví.
 • Škola nabízí také nepovinné předměty Sborový zpěv, Sportovní hry a další dle zájmu žáků.
 • V průběhu studia žáci absolvují dvoudenní adaptační kurz (1. ročník), pětidenní lyžařský kurz (1. / 3. ročník) a pětidenní sportovní kurz (3. / 5. ročník).
 • Průřezová témata jsou začleněna ve všech předmětech napříč ročníky.

Více informací o studiu naleznete na kartě Studium v podkategoriích Předměty, Aktivity, ŠVP.