Obecné informace o zpracování osobních údajů

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00843369 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • zajištění základního vzdělávání,
 • přijímací řízení do prvního ročníku,
 • zajištění středního vzdělávání,
 • poskytování poradenských služeb ve školách,
 • zajištění školního stravování.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:

 • že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje - čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Po dobu konání všech akcí školy budou pořizovány pověřenou osobou Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které budou použity na oficiálních webových stránkách školy a dalších informačních materiálech k prezentaci školy na veřejnosti.

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 • požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Svá práva vůči příspěvkové organizaci osoba uplatňuje cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Bc. Denisa Štreitová, Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí, 571 612 311, 739 429 160, poverenec.uoou@gfpvm.cz