Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Adresa školy:
Husova 146/2,
757 01 Valašské Meziříčí
Kontakt:
Kancelář (út, st, čt: 7:15–11:30, 12:00–15:15)
Ing. Milena Fujdiarová
telefon: 571 612 311
e-mail: sekretariat@gfpvm.cz

Ředitel školy:
Mgr. Mojmír Zetek
telefon: 605 184 116
e-mail: info@gfpvm.cz
Ředitel školy:
Mgr. Mojmír Zetek
Zástupce statutárního orgánu:
RNDr. Eva Jirásková
Zástupce ředitele:
Mgr. Monika Hlosková
Zřizovatel:
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně
tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín
IČO:
00843369
ID datové schránky:
4xqnazg
Resortní identifikátor školy (RED-IZO):
600018148
Číslo účtu:
2201022424/2010
Adresa elektronické podatelny:
sekretariat@gfpvm.cz
Budova školy
Budova školy v zimě
Chemická laboratoř
Budova školy
Chodba
Tělocvična
Budova školy
Učebna fyziky
Pohled do vestibulu

Výuka na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí probíhá ve dvou učebních programech – čtyřletém a šestiletém cyklu. Školu navštěvuje ve školním roce 2018/2019 407 studentek a studentů. Hlavním cílem školy je příprava žáků ke studiu na různých typech vysokých škol, tudíž jsme gymnáziem zaměřeným všeobecně. Svou profesní orientaci začínají studentky a studenti realizovat ve 3. ročníku volbou dvou tzv. seminářů (volitelné předměty přírodovědné, společenskovědné i jazykové). Ve čtvrtém ročníku pak volí semináře čtyři. Naše škola je připravena poskytnout vzdělání i studentům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Vize rozvoje školy
V roce 2016 Gymnázium Františka Palackého oslavilo 145. výročí založení, přesto chceme být školou pro 21. století, školou s rovnými příležitostmi pro všechny žáky. Úspěšná je koncepce všeobecného vzdělávání s možností profilace pomocí volitelných předmětů, důraz klademe na aktivní zvládnutí obou cizích jazyků a IT dovedností.
Je nezbytné, aby absolventi byli vybavení nejen dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, ale i morálními hodnotami Evropana 21. století, mezi něž patří slušnost, tolerance, národní hrdost.
Škole chybí vlastní venkovní hřiště a malá tělocvična, ale také odpočinkové prostory pro žáky, pro jejich samostudium v odpoledních hodinách. Existují studie, které počítají s vytvořením těchto prostor společně s informačním a studijním centrem a učebnou IT v půdní vestavbě. Náklady na vestavbu se pohybují v řádech desítek milionů korun, které není lehké získat.
Je neoddiskutovatelné, že škola 21. století musí přijímat podněty ze zahraničí. Kromě poznávacích zájezdů do Velké Británie, Rakouska a na Slovensko, budeme pokračovat ve výměnných pobytech žáků v kooperaci s francouzským lyceem v Rennés a gymnáziem v německém Mettingenu. Možnost strávit čas v cizině, poznávat jinou kulturu, mentalitu a komunikovat s vrstevníky je nenahraditelná.
Již delší dobu spolupracujeme s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Palackého, tuto činnost je nutno dále rozvíjet přednáškami, exkurzemi a semináři pro učitele i žáky a hledat další partnerské VŠ. Kromě kvalitní výuky všech žáků je žádoucí pokračovat v práci s talentovanými jedinci prostřednictvím soutěží, olympiád, SOČ, projektů. Zájemcům o daný obor lze pomoci rychleji se zorientovat ve stylu odborné práce, zprostředkovat návštěvy vědeckých pracovišť, snažit se využít možností stáží na vysokých školách. Rádi bychom zapojili do tohoto procesu také naše absolventy.
Vycházíme z koncepce rozvoje školství Zlínského kraje a ministerstva školství. Chceme být otevření a vytvářet přátelské a inspirativní prostředí pro všechny, kteří jsou se školou spjati. Naší vizí je, aby žáci Gymnázia Františka Palackého byli na škole rádi a byli na ni hrdí.
Hlavním úkolem je vybavit naše žáky takovými kompetencemi, aby byli připraveni na studium vysoké školy či jiného typu terciárního vzdělávání a pro občanský život. Chceme vytvářet přiměřeně náročné, ale i motivující prostředí, kde si žáci osvojí ty důležité vědomosti, dovednosti a postoje, které budou využívat v životě. Naším cílem je naplnit školní moto – aby žáci vzdělání a moudrost nejen získávali, ale i všestranně a celoživotně uplatňovali.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy
Dopravní spojení

Autobus

Autobusová stanice se nachází cca 10 minut chůze od školy.

MHD

Asi 150 metrů od gymnázia se nachází zastávka MHD Valašské Meziříčí, stan.MHD u náměstí.

Vlak

Do školy z vlakového nádraží dorazíte po patnáctiminutové chůzi.

Auto

Na mapě jsou vyznačena blízká parkoviště.

Školská rada funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Mgr. Pavel Groh předseda rady pavel.groh@gfpvm.cz
Mgr. Milan Hendrych za zákonné zástupce milan.hendrych@seznam.cz
Jindřich Vrána
za zákonné zástupce jindrich.vrana@cez.cz
Mgr. Zdislava Odstrčilová zástupce zřizovatele zdislava.odstrcilova@seznam.cz
Ing. Tomáš Pajonk zástupce zřizovatele tom@pajonk.cz
Mgr. Veronika Koléšková
zástupce ped. sboru veronika.koleskova@gfpvm.cz
Součásti školy
Gymnázium Františka Palackého kapacita: 515 žáků
IZO: 000 843 369
Školní jídelna kapacita: 550 jídel
IZO: 103 120 203
Obory studia
79-41-K/61 šestiletý cyklus
79-41-K/41 čtyřletý cyklus
Zájmová sdružení
Spolek přátel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
ustavující valná hromada 12. 6. 2015
IČO: 27037126
číslo účtu: 1856496319/0800
Mgr. Jakub Holomek – předseda
Mgr. Filip Dřímal – zástupce předsedy
Mgr. Pavel Daniš 
Mgr. Mojmír Zetek
Školní sportovní klub Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí
založen 1. 9. 2000
Mgr. Monika Hlosková - předseda
zaměření: lehká atletika, sportovní hry
Poradní orgány
Rada rodičů složení: zástupci rodičů za každou ze 14 tříd
Studentská rada poradní orgán vedení školy složený z předsedů jednotlivých tříd