Přijímací zkoušky nanečisto 2018

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí organizuje v pátek 26. ledna 2018 zkušební přijímací zkoušky pro uchazeče o studium ze 7. a 9. tříd.

Výsledek přijímacích zkoušek nanečisto nemá žádný vliv na hodnocení žáka u skutečných přijímacích zkoušek. Jejich cílem je seznámení uchazečů s novým prostředím a s formou testů.

Pro PZ nanečisto bude použito jednotných testů pro jednotné přijímací zkoušky 2017 (opravný termín), které budou pro veřejnost uvolněny dne 9. 2. 2018.

Následovat bude přípravný kurz pro uchazeče ze 7. tříd, kde bude důraz kladen na témata, ve kterých účastníci PZ nanečisto často chybovali.

 

Termín: pátek 26. 1. 2018
Místo konání:  Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146 
Čas: 13.45 prezence v jednotlivých třídách, 14.00 zahájení zkoušek
Přihláška: Elektronická přihláška se nachází na tomto odkazu (přístupná do 12.00 hodin 24. 1. 2018).
  Seznam účastníků s rozdělením do učeben naleznete ZDE. Plán učeben ZDE. Harmonogram ZDE. Výsledky PZ nanečisto 2018
Pomůcky: Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou či černou náplní a rýsovací potřeby.
  Žáci mají zakázáno používat během zkoušky jakékoli další pomůcky.
Cena:

100,- Kč (kryje administrativní náklady, energie a náklady na vyhodnocení testů)

Platba převodem na číslo účtu: 2201022424/2010, variabilní symbol: 20180126.

Do poznámky pro příjemce, prosím, uveďte písmena PZN, jméno a příjmení účastníka PZ nanečisto a .

Při neúčasti z vážných důvodů platbu vracíme jen v případě řádné písemné omluvy přihlášeného uchazeče.

Při PZ nanečisto budeme postupovat podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkajících se jednotné zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou tak, aby zkouška nanečisto umožnila uchazečům vyzkoušet, jak bude probíhat skutečná jednotná zkouška.

PZ nanečisto a tedy ani jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení zde a naleznete je rovněž v příloze této aktuality stejně jako specifikace konkrétních požadavků pro Český jazyk a literaturu a Matematiku a její aplikace.

Test z českého jazyka a literatury

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut

Test z matematiky a jejích aplikací

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut

Pravidla společná pro oba testy (ČJL a M)

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude pro PZ nanečisto připraveno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Odlišnosti PZ nanečisto od skutečných přijímacích zkoušek

Žáci zaplatí za dvě zkoušky dohromady částku 100,- Kč. U skutečných přijímacích zkoušek žák neplatí žádný poplatek.

V lavici nebude žák sedět sám, ale třídy budou plně obsazeny. Předpokládáme, že u PZ nanečisto bude hlavním cílem jednotlivých žáků získat reálné srovnání svých schopností s ostatními uchazeči, a nebudou mít tedy snahu opisovat.

Žáci vyřeší 2 testy a pouze součet získaných bodů z těchto dvou testů určí výsledné pořadí. U skutečných PZ se na celkovém výsledku podílí také hodnocení prospěchu na ZŠ a za umístění v odborných soutěžích. U skutečných PZ žák, pokud podá přihlášku ke studiu na dva obory/školy ukončené maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do výsledného hodnocení jednotné zkoušky se započítá lepší výsledek z dílčí zkoušky (viz Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2018/2019).

Pořadí účastníků PZ nanečisto bude zveřejněno na webových stránkách GFPVM a vyvěšeno ve vestibulu školy nejpozději v pondělí 5. února 2018 ve 12.00 hod. U ostré verze přijímacích zkoušek budou výsledky zveřejněny do 2 pracovních dnů od dodání výsledků jednotných testů škole Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Testové úlohy PZ nanečisto budou opravovat učitelé GFPVM. U skutečných PZ budou záznamové archy neprodleně po ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Uzavřené testové úlohy budou následně vyhodnocovány automaticky informačním systémem Centra podle klíče správných řešení. Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat Centrem určení hodnotitelé otevřených úloh (tzv. rateři) podle metodiky pro hodnotitele zpracované Centrem. Hodnocení bude probíhat anonymně, elektronicky přes webové rozhraní. Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva rateři. V případě neshody raterů rozhoduje o hodnocení vedoucí hodnotitel (superrater).

Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF JP17_Specifikace požadavků_ČJL.pdf
Dokument PDF
610.26 kB
Dokument PDF CZVV_Bližší-podrobnosti_JPZ_2017_fin-1116.pdf
Dokument PDF
715.81 kB
Dokument PDF JP17_Specifikace požadavků_MA.pdf
Dokument PDF
431.93 kB
Dokument PDF PZ nanečisto 2018 – harmonogram
Dokument PDF
59.87 kB
Dokument PDF PZ nanečisto 2018 - seznam s rozdělením do učeben
Dokument PDF
135.11 kB