Obrázek článku Přijímací zkouška bude probíhat jen v jednom termínu a bez možnosti odvolání

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 přináší změnu průběhu přijímacího řízení.

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v jediném řádném termínu nejméně 2 týdny po obnovení školního vyučování. Uchazeči budou pozváni ke zkoušce na školu, kterou v přihlášce uvedli na prvním místě. Výsledky jednotné přijímací zkoušky budou samozřejmě použity také v přijímacím řízení na škole, kterou uchazeč uvedl v přihlášce na druhém místě. Nadále platí, že uchazeč, který se z vážných důvodů zkoušky nemohl zúčastnit a písemně se do tří dnů od konání zkoušky omluvil řediteli školy, na které se zkouška konala, bude konat zkoušku v náhradním termínu.

Zkracuje se lhůta pro odevzdání zápisového lístku na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. 

Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání není odvolání přípustné.

Nadále platí, že o přijetí dalších uchazečů, kteří zůstali v seznamu přijatých uchazečů "pod čarou", tedy nebyli přijati, rozhodne ředitel školy podle počtu odevzdaných zápisových lístků, a to až do naplnění kapacity tříd. 

Úplné znění Zákona č. 135/2020 Sb. najdete např. na webových stránkách MŠMT, anebo v příloze této zprávy.  Přijímacímu řízení je v textu zákona věnována část druhá.

Mgr. Filip Dřímal

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF 2020-135_o_zvláštních_pravidlech
Dokument PDF
240.28 kB