Obrázek článku Zrušení prezenčního vyučování do začátku listopadu

Od středy 14. 10. 2020 je vládním opatřením zakázána přítomnost žáků ve škole včetně nižšího gymnázia.

Všechny třídy školy budou mít distanční vyučování podle aktuálního rozvrhu (zveřejněného v aplikaci Bakaláři). Tento stav bude trvat do pátku 23. 10. 2020 včetně. Následují podzimní prázdniny, které se prodlužují na celý týden. Prezenční výuka by měla být obnovena v pondělí 2. 11. Další úpravy či prodloužení mohou následovat podle nařízení vlády.

Distanční výuka probíhá prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na každou hodinu v rozvrhu zadává učitel žákům práci. Výuka probíhá buď synchronně (studenti a vyučující jsou v době vyučovací hodiny zároveň on-line), anebo asynchronně (učitel zadává žákům samostatnou práci a ti ji vypracují do termínu určeného učitelem). V předmětech s jednohodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za 2 týdny, v předmětech s vyšší hodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za týden. Synchronně se však budou učit nejvýše dvě třetiny hodin daného předmětu týdně.

Nejpozději na začátku hodiny podle rozvrhu učitel připraví do Teams práci pro žáky. Synchronní hodiny plánuje (a sdělí žákům) učitel nejpozději den předem.

V distanční výuce se zapisuje do třídní knihy absence, žáci či jejich zákonní zástupci posílají omluvenky obvyklým způsobem třídnímu učiteli, který absence omlouvá. Někdy může být absence zapsána i zpětně, když žák neodevzdá práci z hodiny ve stanoveném termínu.

Na dotované obědy mají žáci nárok i při distanční výuce, výdej obědů pro ně bude od 12:20 do 13:50 hod.

Zákazán je provoz vnitřních sportovišť a tělocvičen, proto jsou do 3. 11. 2020 přerušeny pronájmy tělocvičny školy.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy