Obrázek článku Preventivní opatření a screenignové testování

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. 

Každá osoba (žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, jímž je podle opatření Ministerstva zdravotnictví respirátor, pro žáky nižšího gymnázia ve věku do 15 let to může být chirurgická rouška. Z téhož opatření vyplývají rovněž případné výjimky z povinnosti zakrývat dýchacích cest (např. ze závažných zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení).

První testování ve středu 1. září 2021 proběhne v kmenových třídách první vyučovací hodinu. Ve dnech 6. a 9. září 2021 budou žáci testovaní před 1. vyučovací hodinou v 7:30 hod. ve třídách, kde proběhne první vyučovací hodina.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. Dostaví se do kanceláře školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
  • nesmí zpívat,
  • používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
  • nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
  • v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Pokud se žák (resp. jeho zákonný zástupce) odmítne podrobit jak testování, tak i nošení prostředku ochrany dýchacích cest, škola neumožní jeho osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb po stanovenou dobu. Nepřítomnost ve škole v tomto případě žák (zákonný zástupce) omlouvá obvyklým způsobem elektronickou omluvenkou v Bakalářích.

Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Více v instruktážním videu.

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF genrui-letak
Dokument PDF
241.28 kB