Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu přijímacích zkoušek

V příloze této zprávy najdete seznamy přijatých uchazečů i celkové pořadí uchazečů do čtyřletého i šestiletého oboru studia.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2023 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v úterý 2. 5. 2023 od 12 hodin do 15.15 hodin a ve středu 3. 5. 2023 od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí.

V odvolacím řízení bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání. V případě kladného vyřízení odvolání právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů o šestileté studium
Dokument PDF
205.7 kB
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů o čtyřleté studium
Dokument PDF
249.21 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů o šestileté studium po řádném termínu přijímacích zkoušek
Dokument PDF
255.01 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů o čtyřleté studium
Dokument PDF
321.48 kB
Dokument PDF Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu
Dokument PDF
118.58 kB