Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení řádného termínu PZ 2019

Výsledky přijímacího řízení na oba obory vzdělávání – 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý cyklus) a 79-41-K/61 Gymnázium (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu úspěšného přijetí na SŠ.

Výsledné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení na čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium)

Rozhodnutí o přijetí – čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium)

Výsledné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení na šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium)

Rozhodnutí o přijetí – šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium)

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí ve studijním oboru 79-41-K/41 Gymnázium (délka studia 4 roky) nebo 79-41-K/61 Gymnázium (délka studia 6 let), denní forma vzdělávání musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2019 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pondělí 29. 4. 2019 od 12.00 do 15.15 hodin a v úterý 30. dubna 2019 od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí.

Při současném systému přijímacího řízení není předvídatelné, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Může se proto stát, že počet volných míst pro kladné vyřízení odvolání v 1. termínu přijímacího řízení bude relativně vysoký. V odvolacím řízení pak bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání.

Doporučuji Vám proto, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na GFPVM, podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí!

V případě kladného vyřízení odvolání, Vám právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali, tj. na Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Mgr. Mojmír Zetek v. r., ředitel školy

Přiložené soubory (7)
Název a typ souboru
Dokument PDF Vyplňovací formulář odvolání proti nepřijetí na střední školu
Dokument PDF
69.46 kB
Dokument PDF Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu
Dokument PDF
118.58 kB
Dokument PDF Výsledné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení na čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium)
Dokument PDF
271.16 kB
Dokument PDF Rozhodnutí o přijetí – čtyřletý studijní cyklus (79-41-K/41 Gymnázium)
Dokument PDF
197.3 kB
Dokument PDF Výsledné pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení na šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium)
Dokument PDF
146.52 kB
Dokument PDF Rozhodnutí o přijetí – šestiletý studijní cyklus (79-41-K/61 Gymnázium)
Dokument PDF
115.52 kB
Dokument PDF Seznam učebnic pro 1. ročník vyššího gymnázia – školní rok 2019/20
Dokument PDF
574.73 kB