Obrázek článku Druhé kolo přijímacího řízení do šestiletého gymnázia

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do šestiletého studia pro školní rok 2024/2025.

Přihlásit se mohou uchazeči, kteří se nedostali v prvním kole na žádnou školu, anebo se vzdali přijetí. Termín pro podání přihlášek je 24. května 2024.

Žák má právo podat tři přihlášky na tři různé obory středních škol (respektive až 5 přihlášek v případě, že podal 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou). Pořadí uvedených oborů v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru, tzn. že obory jsou řazeny podle preference. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné. Podat přihlášku bude možné elektronickou formou prostřednictvím informačního systému DiPSy a elektronickým ověřením identity občana, nebo v listinné podobě s podporou elektronického systému (formou výpisu získaného z informačního systému DiPSy), nebo v listinné podobě na tiskopisu. Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně. Ředitel školy však může uchazeče vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce, a účastník řízení je povinen daný doklad předložit. 

Ve druhém kole budeme přijímat 4 uchazeče do šestiletého studia.

Kritéria přijímacího řízení najdete v příloze, zůstávací stejná jak v kole prvním. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nebude vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku. Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných přijímacích zkouškách, bodů získaných za výsledky ve vzdělávání na základní škole a za úspěchy v soutěžích. Uchazečům budou stejně jako v prvním kole započteny body z lepšího výsledku testů jednotných přijímacích zkoušek, které uchazeči skládali v dubnu 2024

Uchazeč nemusí prokazovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Kritéria druhého kola přijímacího řízení 2024
Dokument PDF
143.25 kB