Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Výuka mateřského jazyka pracuje s poznatky, které žáci získávají v jiných předmětech: dějepis, občanská výchova, základy společenských věd, cizí jazyky, hudební a výtvarná výchova a také v předmětech přírodovědných. Hodiny českého jazyka rozšiřují slovní zásobu žáků, jakož i celý repertoár dalších jazykových prostředků.

Výuka se dělí na literární, jazykovou a komunikační výchovu.

Ve všech složkách předmětu se žák postupně učí pracovat s náročnějšími texty odbornými i uměleckými, poznává bohatství mateřského jazyka a předmět se stává i prostředkem esteticko-výchovného působení. V jazykové a komunikační výchově je žák veden k tomu, aby rozuměl různým typům textů a promluv a přemýšlel o nich. Získává schopnost vyjadřovat se spisovným jazykem správně, výstižně, slohově vhodně a pohotově v projevech ústních i písemných. Literární výchova je předmětem všeobecně vzdělávacím s výraznou funkcí esteticko-výchovnou. Žák získává základní přehled o vývoji české a světové literatury a je veden k tomu, aby respektoval, chránil a oceňoval naše tradice a získal pozitivní postoj k uměleckým dílům. Interpretace vybraných literárních děl přispívá k utváření názorů, postojů, zájmů, vkusu a mravního profilu žáka a celkově rozvíjí a kultivuje jeho duchovní život.

Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná.

V předposledním ročníku studia je žákům dána možnost vybrat si volitelný Seminář z českého jazyka a slohu s dotací dvě hodiny týdně a v ročníku maturitním Seminář z českého jazyka s dotací tři hodiny týdně.

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

4 (1)

4(1)

3 (1)

3 (1)

4,5 (0,5)

22,5 (5,5)

2,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

3 (1)

3 (1)

4,5 (0,5)

14,5 (3,5)

2,5

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá nejen v rámci celé třídy. Ve všech ročnících je zařazena dělená hodina, která umožňuje pracovat se studenty individuálně, případně jim pomoci zvládnout obtížnější učivo a vést je k jeho lepšímu pochopení. Především na nižším stupni šestiletého gymnázia jsou v rámci třídy připravovány soutěže a vystoupení žáků individuálně nebo ve skupinách – recitace, dramatizace, diskusní fóra. Ve volitelných seminářích pracují žáci různých tříd téhož ročníku. Během školního roku se žáci účastní poznávacích exkurzí (např. maturitní ročník – kulturně poznávací exkurze do Prahy), jsou vedeni k účasti v rozmanitých soutěžích, a to jak ve školních kolech, tak i ve vyšších, postupových: okrskových, regionálních i celostátních (Olympiáda v českém jazyce, recitační a literární soutěže, soutěž v řečnictví), účastní se vybraných kulturních akcí a zhlédnou vybraná představení. Škola pravidelně pořádá zájezdy do oblastních divadel.

Soubory ke stažení (4)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitní četba 2022-2023
Dokument PDF
201.01 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - vyplňovací formulář
Dokument PDF
274.44 kB
Dokument PDF Seznam literárních děl k MZ - formulář k tisku
Dokument PDF
264.21 kB
Dokument PDF Souhlas zákonného zástupce - divadlo
Dokument PDF
262.18 kB
Učitelé
Mgr. Radka Böhmová
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Zuzana Grohová
Mgr. Lukáš Korábečný
Mgr. Vilma Vašáková
Mgr. Mojmír Zetek
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 193 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 9 galerií, 415 fotografií

Zobrazit všechny galerie