Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pro gymnázia.

Předmět integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova, Multikulturní výchova a Mediální výchova.

Cílem výuky je podat názorný, pestrý a ucelený obraz vývoje společnosti od pravěku do současnosti, přičemž jsou žáci vedeni k pochopení podstatných procesů, které život lidí ovlivňovaly. Zvláštní důraz je kladen na dějiny 19. a 20. století a jejich vazby na současnost. Národní dějiny jsou vykládány v širších evropských souvislostech.

Jako motivační prvek jsou do výuky dějepisu zařazeny i vybrané kapitoly z regionálních dějin, které napomáhají vytvářet  konkrétní představy o historických událostech a jsou důležitým prostředkem výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví.

Dějepis poskytuje žákům nejen prostor k získání nových poznatků, ale také k utváření pozitivního systému hodnot a postojů, založených na respektu k lidem, různým kulturám a kulturně historickému dědictví kolem nás.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (0)

2 (0)

1 (0)

2 (0)

2 (0)

2 (0)

11 (0)

1

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (0)

2 (0)

2 (0)

2 (0)

7 (0)

1

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Základní formou je výklad kombinovaný s interaktivními metodami výuky, jako jsou referáty, multimediální prezentace studentů a diskuze. Výuka je příležitostně doplněna exkurzemi, návštěvami výstav a filmovou projekcí, přednáškami odborníků a besedami s pamětníky. V maturitním ročníku je pravidelnou součástí výuky exkurze do polské Osvětimi. Zájemci se každoročně mohou zúčastnit dějepisné olympiády, která prohlubuje jejich poznatky i schopnost samostatného studia.

Některé projekty jsou realizovány ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

Ve třetím ročníku čtyřletého a v pátém ročníku šestiletého cyklu je žákům, ve vazbě na povinný předmět Dějepis, nabídnut volitelný předmět Seminář historie, v maturitním ročníku pak Seminář z dějepisu.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.dejepis.pdf
Dokument PDF
316.39 kB
Učitelé
Mgr. Filip Dřímal
Mgr. Ludvík Indrák
Mgr. Tomáš Kocur
Mgr. Lukáš Korábečný
Mgr. Blanka Šlerková
Mgr. Mojmír Zetek
Mgr. Alžběta Zetková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 198 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 11 galerií, 280 příspěvků

Zobrazit všechny galerie