Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova obsahově vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Vyučování se orientuje zejména na to,

  • aby si žáci utvořili ucelenou představu o mravních a právních předpokladech mezilidského soužití, o hospodářském životě společnosti, o demokratických postupech při rozhodování o veřejných záležitostech a při řízení státu,
  • aby se žáci naučili posuzovat a srovnávat společenské jevy, aby si utvořili představu o lokálních a globálních problémech současné společnosti a o způsobech jejich řešení na národní i mezinárodní úrovni,
  • aby se žáci naučili orientovat v rozmanitých situacích osobního, citového, rodinného, pracovního a občanského života a v základních životních hodnotách,
  • aby si žáci osvojili dovednost přiměřené mezilidské komunikace, schopnost vyjadřovat a zdůvodňovat vlastní názory, respektovat práva a názory druhých, kriticky vnímat a hodnotit veřejné záležitosti, jednání druhých lidí i své vlastní projevy.

Do obsahu předmětu jsou formou integrace zařazena průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občan a Člověk a svět práce.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (0)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (0)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá většinou v kmenové třídě. Žáci pracují v rámci celé třídy, v jednotlivých skupinách i individuálně, ve vzájemné spolupráci i samostatně. Používají se zejména tyto formy výuky: frontální výuka, skupinová výuka, diskuze, besedy, heuristické metody, dramatizace, projekty, aktuality.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.ZSV.pdf
Dokument PDF
264.6 kB
Učitelé
Mgr. Filip Dřímal
Mgr. Markéta Heřmanová
Mgr. Tomáš Kocur
Mgr. Dalimil Krejčíř
Mgr. Markéta Staveníková
Mgr. Vilma Vašáková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 76 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 5 galerií, 72 příspěvků

Zobrazit všechny galerie