Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací obsah předmětu Základy společenských věd vychází závazně z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia – vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ. Integruje vzdělávací oblast Člověk a svět práce a řadu tematických okruhů z následujících průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Mediální výchova. V některých tématech je vzdělávací obsah úzce propojen s poznatky jiných vyučovacích předmětů.

Vzdělávací obsah jednotlivých ročníků je tematicky rozdělen a obsahově koresponduje s poznatky konkrétní společenskovědní disciplíny

1./ 3. ročník:

  • Psychologie (člověk jako jedinec)

2. /4. ročník:

  • Sociologie (člověk ve společnosti)
  • Politologie (občan ve státě)

3. /5. ročník:

  • Mezinárodní vztahy a globální svět
  • Právo (občan a právo)
  • Ekonomie (člověk a svět práce)

4. /6. ročník:

  • Filozofie a religionistika (úvod do filozofie a religionistiky)
Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

0 (0)

0 (0)

1 (0)

1 (0)

2 (0)

2 (0)

6 (0)

0

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (0)

1 (0)

2 (0)

2 (0)

6 (0)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Vzhledem k naplnění hlavních cílů vyučovacího předmětu probíhá výuka „tradiční“ metodou výkladu (frontální výuka), a metodami, které napomáhají k formování žákovy osobnosti, tj. například diskuse, psychosociální hry, skupinová práce, práce na projektech apod. Výuka probíhá převážně v běžných třídách a ve třídách vybavených dataprojektorem, případně interaktivní tabulí.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.ZSV.pdf
Dokument PDF
264.6 kB
Učitelé
Mgr. Filip Dřímal
Mgr. Markéta Heřmanová
Mgr. Tomáš Kocur
Mgr. Dalimil Krejčíř
Mgr. Markéta Staveníková
Mgr. Vilma Vašáková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 233 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 9 galerií, 155 příspěvků

Zobrazit všechny galerie