Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Na nižším stupni šestiletého gymnázia (první a druhý ročník) vychází vyučovací předmět Zeměpis ze vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie), který je v RVP pro základní vzdělávání zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Na nižším stupni gymnázia předmět Zeměpis neintegruje žádné z průřezových témat. Na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu předmět Zeměpis vychází obsahově ze vzdělávacího oboru Geografie, který je v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia zařazen do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a společnost.

V prvním ročníku čtyřletého a ve třetím ročníku šestiletého gymnázia integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Geologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vybrané tematické celky z předmětu geologie jsou taktéž zařazeny ve druhém, třetím ročníku čtyřletého a ve čtvrtém a v pátém ročníku šestiletého gymnázia. V učivu Zeměpisu v jednotlivých ročnících jsou integrovány vybrané okruhy průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova (přesný přehled viz vlastní učební osnovy).

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (0)

2 (0)

2 (0)

3 (0)

2 (0)

0 (0)

11 (0)

1

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (0)

3 (0)

2 (0)

0 (0)

7 (0)

1

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka je realizovaná převážně v odborné učebně vybavené moderní didaktickou technikou. Ve vyučovacím předmětu Zeměpis se používají zejména tyto formy výuky: výklad propojený s diskuzí se žáky, hodiny s problémově pojatou výukou, projektová výuka a terénní cvičení a exkurze. Na předmět navazuje v předposledním a v posledním ročníku studia volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který rozšiřuje základní učivo a slouží pro přípravu k maturitní zkoušce ze zeměpisu a studiu geografie a geoinformatiky na vysoké škole. Maturitní zkoušku ze zeměpisu je možné skládat ve školní části maturitní zkoušky.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_zeměpis.pdf
Dokument PDF
295.02 kB
Učitelé
Mgr. Vojtěch Blabla
Mgr. Jakub Holomek
Mgr. Jan Husák
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 206 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 18 galerií, 749 fotografií

Zobrazit všechny galerie