Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Výtvarná výchova tvoří společně s Hudební výchovou tematické oblasti umění a kultura. Výtvarná výchova nižšího stupně šestiletého gymnázia navazuje na výtvarnou výchovu nižších ročníků základní školy, u čtyřletého gymnázia a vyššího stupně šestiletého studijního cyklu gymnázia navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a nižšího stupně šestiletého studijního cyklu.

Vede žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Vizuálně obrazné znakové systémy zahrnují jak znakové systémy výtvarného umění různých etap stylů, tak i ostatní produkty vizuální kultury. Pojetí vizuálně obrazných znaků je z principu pojetím tvořivým a předpokládajícím experimentální fázi vzniku těchto znaků a jejich ověřování poznáváním a komunikací.

Do vyučovacího předmětu výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální rozvoj (Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity – pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat“ nápady do reality, Tvořivost v mezilidských vztazích, Jak rozumím vlastní jedinečnosti, Relaxace) a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Kulturní okruhy ve světě a v Evropě: etnická, jazyková a náboženská rozmanitost, civilizační okruhy, jejich specifikace, rozdíly a možnosti spolupráce; prolínání světových kultur, etnické, náboženské a kulturní konflikty jako důsledek globalizace).

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

1 (1)

1 (1)

2 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

6 (6)

0

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (2)

2 (2)

0 (0)

0 (0)

4 (4)

0

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka výtvarné výchovy probíhá ve specializované učebně, která je vybavena vhodnými lavicemi. Ty jsou uspořádány tak, aby činnosti ve třídě mohly být variabilně organizovány (například skupinová práce). K dispozici je DVD přehrávač, televize a osobní počítač s možností vyhledávat informace na internetu jako pomoc při výuce dějin umění, tiskařský lis. Žáci mají možnost využívat také keramickou dílnu. Součástí realizace vzdělávacího obsahu jsou návštěvy výstav a stálých expozic. V průběhu studia se studenti zapojují do mnoha soutěží, organizují výstavy, spolupracují s jinými typy škol na nejrůznějších projektech.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_VV
Dokument PDF
264.86 kB
Učitelé
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Veronika Koléšková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 118 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 12 galerií, 497 fotografií

Zobrazit všechny galerie