Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Tělesná výchova a části vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání.

Předmět Tělesná výchova si klade za cíl vybudovat v žácích pocit zodpovědnosti za své zdraví a chce vytvořit u žáků individuální pohybový návyk jako součást psychosomatické hygieny Žáci jsou seznámeni se základy všech běžných sportovních odvětví a jsou vedeni k aktivnímu pohybu. Během studia se mohou zapojit do sportovní činnosti, která je jim blízká a v budoucnu jim umožní věnovat se aktivnímu pohybu. Žáci jsou seznámeni s teoretickými poznatky z oblasti tréninku, relaxace a účinků fyzické zátěže na organizmus žáků, což jim umožní i v budoucnu plánovat svou fyzickou aktivitu přiměřeně svým možnostem. Ve výuce je rovněž kladen důraz na prevenci úrazů a význam správné životosprávy a správného životního stylu pro duševní zdraví. Součástí výuky je seznámení se s myšlenkami spojenými s olympismem.

Škola se pravidelně účastní sportovních soutěží v nejrůznějších odvětvích. Kromě meziškolních soutěží probíhají na škole soutěže mezitřídní (kolektivů i jednotlivců), které jsou otevřeny všem zájemcům z řad žáků školy. Žáci všech ročníků mají možnost zúčastnit se výběrového lyžařského výcvikového kurzu v zahraničí. V závěru školního roku jsou všichni žáci včetně vyučujících zapojeni do realizace projektu Sportovní den.

Učivo je přizpůsobeno jednotlivým skupinám dle pohlaví, sportovní výkonnosti a vlivu prostředí. V maturitním ročníku si žáci volí obsahové zaměření výuky podle sportovních odvětví. Žáci 1. ročníku čtyřletého a 3. ročníku šestiletého gymnázia absolvují 5–7 denní lyžařský výcvikový kurz, žáci 3. ročníku čtyřletého a 5. ročníku šestiletého gymnázia absolvují sportovní kurz zaměřený na letní sporty.

Do vyučovacího předmětu Tělesná výchova jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (Sebepoznání a sebepojetí, Já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, Seberegulace a sebeorganizace, Cvičení sebekontroly a sebeovládání, Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Spolupráce a soutěž, Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace), Výchova demokratického občana (Občanská společnost a škola, Škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, Demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole, Způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy) a Environmentální výchova (Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu).

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

12 (12)

0

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2 (2)

2 (2)

2 (2)

2 (2)

8 (8)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá odděleně pro chlapce a dívky, v maturitním ročníku může být koedukovaná. Výuka probíhá v tělocvičnách vybavených běžným sportovním nářadím a náčiním a ve venkovních sportovních areálech, případně v pronajatých specializovaných prostorách (zimní stadion, atleticko-fotbalový stadion, krytý a venkovní bazén, cyklostezky, dopravní hřiště, tenisové kurty, volejbalové kurty, fitness centra, loděnice). Žáci mají možnost využít školní posilovnu.

Učitelé
Mgr. Vojtěch Blabla
Mgr. Markéta Heřmanová
Ing. Vilma Hladíková
Mgr. Jakub Holomek
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 220 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 24 galerií, 1310 příspěvků

Zobrazit všechny galerie