Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Žáci nižšího stupně víceletého gymnázia, kde je německý jazyk vyučován jako Další cizí jazyk, začínají nebo navazují na úroveň A1 a směřují k úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce. Na vyšším stupni víceletého gymnázia a čtyřletém gymnáziu je německý jazyk vyučován rovněž jako Další cizí jazyk, navazuje na úroveň A1 a směřuje k dosažení úrovně B1 podle Evropského referenčního rámce.

Cílem výuky je rozvoj receptivních, produktivních a interaktivních komunikačních dovedností v běžných situacích. Tomu je podřízena i výuka fonetiky, pravopisu, gramatiky a slovní zásoby k tématům:

 • můj přítel
 • bydlení
 • svět okolo mě
 • jídlo a stravování
 • nakupování
 • denní program
 • zájmy a záliby
 • přátelství a vztahy
 • zdraví a nemoci
 • cestování, nehody
 • dovolená, prázdniny
 • móda
 • povolání
 • plány do budoucnosti
 • svátky
 • počasí a příroda
 • životní prostředí
 • komunikační prostředky a média
 • rodinný život a partnerství

Zvlášť jsou procvičovány tyto komunikační situace a funkce důležité pro pragmatickou komunikaci a praktický život:

 • vyjádření zájmu, nezájmu, názoru, osobních preferencí
 • popis cesty, orientace ve městě
 • prosba, žádost
 • návrh, nabídka, přijetí, odmítnutí
 • lítost, pocity
 • vyhledání a sdělení informací
 • žádost o dovolení
 • dohoda o termínu a místě schůzky
 • formulace rady
 • pozdravy, přivítání, rozloučení, poděkování
 • představení se
 •    

Výuka dále seznamuje žáky s reáliemi německy mluvících zemí a vede je k upevňování vědomí existence rozličných kultur. Na výuku německého jazyka navazují semináře ve 3. / 5. ročníku, a v maturitním ročníku.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

18 (18)

6

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá převážně formou tradičních 45-minutových hodin buď v jazykové učebně vybavené audiovizuální technikou, nebo v běžné třídě. Studenti jsou rozděleni do skupin. Vybraná průřezová témata zpracují studenti samostatně ve skupinách formou projektu, využívají masová média a při prezentaci audiovizuální techniku.

Během studia má každý možnost účastnit se mezinárodní výměny se studenty gymnázia v německém Mettingenu a exkurze do vybraných míst v německy mluvících zemích.

 

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_německý jazyk
Dokument PDF
125.68 kB
Učitelé
Mgr. Jana Bartošová
Mgr. Ludvík Indrák
Mgr. Blanka Šlerková
Ing. Jana Šťastná
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 84 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 11 galerií, 152 příspěvků

Zobrazit všechny galerie