Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vlastním obsahem předmětu je výuka francouzského jazyka podle příslušného ročníku gymnázia. Důraz je kladen na komunikativní schopnosti žáků. Předmět je vede k tomu, aby byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. Francouzský jazyk se v obou ročnících nižšího stupně víceletého gymnázia vyučuje jako Další cizí jazyk a směřuje k dosažení úrovně A1. Na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu je francouzský jazyk vyučován ve všech třídách jako Další cizí jazyk, navazuje na úroveň A1 a směřuje k dosažení úrovně B1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Výuka seznamuje žáky rovněž s reáliemi Francie a dalších frankofonních zemí. Znalost francouzštiny vede žáky i k náležitému pochopení jiných cizojazyčných kultur a prohlubuje v nich toleranci k těmto kulturám.

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

18 (18)

6

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Každá třída je většinou rozdělena pro potřeby výuky cizího jazyka na 2 skupiny.

Výuka probíhá v odborné učebně jazyků vybavené multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně i v kmenových třídách. Výuka podle učebnic je pravidelně doplňována i materiály z dalších metod FLE, žáci při práci používají překladové i výkladové slovníky, odebírají časopisy pro výuku Francouzského jazyka, při výuce pravidelně pracují s nahrávkami (audio, video, DVD) od rodilých mluvčích, interaktivními výukovými cvičeními na internetu apod.

Soubory ke stažení (2)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.francouzsky_jazyk.pdf
Dokument PDF
264.82 kB
Dokument PDF FJ katalog požadavků ke společné části MZ - témata 3. části ústní zkoušky
Dokument PDF
1.78 MB
Učitelé
Mgr. Kristýna Hlavicová
Mgr. Veronika Koléšková
Mgr. Dalimil Krejčíř
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 44 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 7 galerií, 298 fotografií

Zobrazit všechny galerie