Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Ruský jazyk je samostatný povinný předmět. Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace z Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání. Ruský jazyk se v obou ročnících nižšího stupně víceletého gymnázia vyučuje jako Další cizí jazyk a směřuje k dosažení úrovně A1. Na vyšším stupni šestiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu je ruský jazyk vyučován ve všech třídách jako Další cizí jazyk, navazuje na úroveň A1 a směřuje k dosažení úrovně B1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Cílem vyučovacího předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se tímto jazykem v běžných situacích. Tento předmět chce také prohlubovat faktografické znalosti žáků týkající se Ruské federace a upevňovat vědomí existence rozličných kultur.

Při naplňování vyučovacího obsahu jsou zároveň realizována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (okruh: Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; Sociální komunikace) a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (okruh: Globalizační a rozvojové procesy).

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

18 (18)

6

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

3 (3)

3 (3)

3 (3)

3 (3)

12 (12)

0

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Každá třída je většinou rozdělena pro potřeby výuky cizího jazyka na 2 skupiny. Výuka probíhá ve třídě určené k výuce cizích jazyků, případně v kmenové či jiné vhodné třídě. Výuka v některém z vyšších ročníků může být doplněna volitelným či nepovinným předmětem Konverzace v ruském jazyce nebo Seminářem z ruského jazyka.

Soubory ke stažení (3)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_rusky_jazyk_1819
Dokument PDF
272.01 kB
Dokument PDF RJ - témata 3. části ústní zkoušky ve společné žásti MZ
Dokument PDF
281.03 kB
Dokument PDF Maturitni_temata_rusky_jazyk_1516.pdf
Dokument PDF
289.4 kB
Učitelé
Mgr. Marie Dufková
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 42 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 3 galerie, 122 fotografií

Zobrazit všechny galerie