Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Výuka matematiky rozvíjí logické myšlení, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Hlavním cílem výuky je především pochopení a ovládnutí matematických celků a nástrojů potřebných jak v dalších oborech středoškolského vzdělání, tak zejména v jakémkoliv oboru studia vysokoškolského, dále pak poznání role matematiky a jejího postavení a důležitosti v systému ostatních oborů, přírodovědných, technických i společenskovědních.

Do celého rozsahu výuky matematiky jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (okruhy nižšího gymnázia: Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj a morální rozvoj, okruhy vyššího gymnázia: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž) a na nižším gymnáziu Výchova demokratického občana (okruhy Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát). Charakter předmětu a jeho výuka vede studenty k systematičnosti vlastní práce a odpovědnosti za ni, k přesnému vyjadřování a odůvodněné argumentaci, k předcházení zátěžovým situacím a jejich zvládání, k uplatnění rysů soutěživosti.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

5 (1)

4(1)

4 (1)

3 (1)

3,5 (0,5)

23,5 (5,5)

5,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

4 (1)

3 (1)

3,5 (0,5)

14,5 (3,5)

4,5

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá tradičním způsobem, se zdůrazněním samostatné práce studentů, a to zpravidla v nedělených třídních skupinách. Podle organizačních možností a podle povahy probíraných celků je výuka podporována využitím učeben s výpočetní technikou.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.matematika.pdf
Dokument PDF
262.63 kB
Učitelé
Mgr. Zuzana Halaštová
RNDr. Eva Jirásková
Ing. Pavel Novosád
Mgr. Radim Putyera
Mgr. Martina Tkadlecová
Ing. Bronislav Zachrdla
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 147 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 2 galerie, 2 příspěvky

Zobrazit všechny galerie