Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Výuka matematiky rozvíjí logické myšlení, napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, vede ke srozumitelné a věcné argumentaci. Hlavním cílem výuky je především pochopení a ovládnutí matematických celků a nástrojů potřebných jak v dalších oborech středoškolského vzdělání, tak zejména v jakémkoliv oboru studia vysokoškolského, dále pak poznání role matematiky a jejího postavení a důležitosti v systému ostatních oborů, přírodovědných, technických i společenskovědních.

Do celého rozsahu výuky matematiky jsou začleněna průřezová témata Osobnostní a sociální výchova (okruhy nižšího gymnázia: Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj a morální rozvoj, okruhy vyššího gymnázia: Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace, Morálka všedního dne, Spolupráce a soutěž) a na nižším gymnáziu Výchova demokratického občana (okruhy Občanská společnost a škola, Občan, občanská společnost a stát). Charakter předmětu a jeho výuka vede studenty k systematičnosti vlastní práce a odpovědnosti za ni, k přesnému vyjadřování a odůvodněné argumentaci, k předcházení zátěžovým situacím a jejich zvládání, k uplatnění rysů soutěživosti.

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

5 (1)

4(1)

4 (1)

3 (1)

3,5 (0,5)

23,5 (5,5)

5,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

4 (1)

3 (1)

3,5 (0,5)

14,5 (3,5)

4,5

  Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá tradičním způsobem, se zdůrazněním samostatné práce studentů, a to zpravidla v nedělených třídních skupinách. Podle organizačních možností a podle povahy probíraných celků je výuka podporována využitím učeben s výpočetní technikou.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.matematika.pdf
Dokument PDF
262.63 kB
Učitelé
Mgr. Hynek Bartošek
Mgr. Zuzana Halaštová
RNDr. Eva Jirásková
Ing. Pavel Novosád
Mgr. Radim Putyera
Mgr. Martina Tkadlecová
Ing. Bronislav Zachrdla
Mgr. Alena Zahradníčková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 128 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 2 galerie, 2 příspěvky

Zobrazit všechny galerie