Popis předmětu

Hodinová dotace: 3 hodiny týdně

Obsahové vymezení předmětu:

Učivo je strukturováno do dvou základních bloků. Prvním blokem jsou základy práva, druhým blokem základy ekonomie. Obsahem předmětu jsou témata rozšiřující ekonomickou a právní problematiku, která se vyučuje v rámci základů společenských věd.

V bloku základů práva žáci získávají hlubší přehled o základech jednotlivých právních odvětví. I nadále je v určitých tématech vzdělávací obsah úzce propojen jak s poznatky základů společenských věd, tak i jiných vyučovacích předmětů. Cílem prvního bloku je prohloubení poznatků z právní oblasti, pochopení vztahů a vazeb mezi jednotlivými právními obory, příprava k těm tématům maturitní zkoušky, která se týkají právní problematiky a v neposlední řadě příprava k přijímacím zkouškám na právní a společenskovědní obory vysokoškolského studia. Žáci se učí reflektovat společenskou skutečnost a to zejména prostřednictvím publikovaných právních kauz a své poznatky zpětně aplikovat na aktuální situace.

Druhý blok je rozdělen do tří částí. První je zaměřena na mikroekonomii, ve které se žáci zabývají analýzou trhu, nabídky, poptávky, tržní rovnováhy, chování spotřebitele, struktury trhů, selhání trhů aj. Druhá část je zaměřena na makroekonomii, objasňuje metody měření výkonnosti národního hospodářství, formy inflace a hospodářský cyklus. Na tuto část navazují nástroje hospodářské politiky státu a nezaměstnanost. Třetí část je zaměřena na ekonomiku podniku. Zabývá se právní úpravou vzniku a fungování podniku. Dále žáci získávají informace o hlavních činnostech podniku – investiční, zásobovací, personální, prodejní, dále marketing a management firmy aj. Součástí je téma bankovního systému, dále financování podniku, finanční trhy a cenné papíry.

Organizační vymezení předmětu:

Kromě klasických metod, jako je výklad, přednáška, řízený rozhovor a cvičení, jsou používány i metody, které vyžadují samostatnou aktivitu ze strany žáka, např. referáty, vyhledávání aktuálních ekonomických informací a statistických dat, sledování a komentování současné ekonomické situace nebo zajímavé právní případy, dále se pracuje s právními texty a komentáři k právním textům, Používají se i metody, které napomáhají k formování a rozvoji žákovy osobnosti, tj. diskuse, skupinová práce. V rámci semináře se mohou uskutečnit besedy a exkurze. Výuka je doplňována příklady ze současného právního a ekonomického dění, ze kterých žáci vybírají podstatné rysy a snaží se abstrahovat od nepodstatných vlivů tak, aby docházelo ke zobecňování.

Výuka probíhá převážně v běžných třídách a ve třídách vybavených dataprojektorem, případně interaktivní tabulí.

Učitelé
Mgr. Filip Dřímal
Mgr. Dalimil Krejčíř
Mgr. Vilma Vašáková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 5 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Žádné galerie

Zobrazit všechny galerie