Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání, integruje také části vzdělávacích oblastí Výchova ke zdraví a tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Informatika a informační a komunikační technologie. Dále předmět biologie realizuje část obsahu průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech z RVP ZV a GV.

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2,5 (0,5)

2 (0)

2,5 (0,5)

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

0 (0)

14 (2)

3,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2,5 (0,5)

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

0 (0)

9,5 (1,5)

3,5

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

V oboru Biologie jsou uplatňovány následující formy výuky: výkladové hodiny, diskuse, exkurze, projekty, skupinová práce, samostatná práce (laboratorní cvičení, referáty, vyhledávání a zpracování informací).

Půlené hodiny (třída je rozdělena na dvě skupiny) v 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia v rozsahu 2 hodiny 1x za měsíc jsou věnovány praktickým cvičením v odborné biologické laboratoři, případně v terénu. V těchto hodinách je integrována část tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

Vyčleněné hodiny v 1. až 3. (respektive 3. až 5.) ročníku jsou věnovány praktickým cvičením v odborné biologické laboratoři, případně v terénu. Třída je rozdělena na dvě skupiny, každá skupina absolvuje praktická cvičení v rozsahu 2 hodin 1x měsíčně. Praktická výuka je doplněna terénními exkurzemi (botanická v prvním ročníku, zoologická ve druhém ročníku), praktickým kurzem první pomoci (ve třetím ročníku) a fakultativní exkurzí na odborná pracoviště Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. (rovněž ve třetím ročníku).

Pro žáky se zájmem o biologii a příbuzné obory škola nabízí ve třetím a čtvrtém (resp. pátém a šestém) roce studia možnost výběru z volitelných předmětů Seminář a cvičení z biologie a Seminář z molekulární a experimentální biologie.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.biologie.pdf
Dokument PDF
302.44 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Markéta Heřmanová
Ing. Vilma Hladíková
Mgr. Jan Husák
Ing. et Ing. Jarmila Hýžová
Mgr. Alena Zahradníčková
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 243 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 17 galerií, 715 fotografií

Zobrazit všechny galerie