Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání, integruje také části vzdělávacích oblastí Výchova ke zdraví a tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, Informatika a informační a komunikační technologie. Dále předmět biologie realizuje část obsahu průřezového tématu Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech z RVP ZV a GV.

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2,5 (0,5)

2 (0)

2,5 (0,5)

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

0 (0)

14 (2)

3,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2,5 (0,5)

3,5 (0,5)

3,5 (0,5)

0 (0)

9,5 (1,5)

3,5

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

V oboru Biologie jsou uplatňovány následující formy výuky: výkladové hodiny, diskuse, exkurze, projekty, skupinová práce, samostatná práce (laboratorní cvičení, referáty, vyhledávání a zpracování informací).

Půlené hodiny (třída je rozdělena na dvě skupiny) v 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia v rozsahu 2 hodiny 1x za měsíc jsou věnovány praktickým cvičením v odborné biologické laboratoři, případně v terénu. V těchto hodinách je integrována část tematického okruhu Práce s laboratorní technikou.

Vyčleněné hodiny v 1. až 3. (respektive 3. až 5.) ročníku jsou věnovány praktickým cvičením v odborné biologické laboratoři, případně v terénu. Třída je rozdělena na dvě skupiny, každá skupina absolvuje praktická cvičení v rozsahu 2 hodin 1x měsíčně. Praktická výuka je doplněna terénními exkurzemi (botanická v prvním ročníku, zoologická ve druhém ročníku), praktickým kurzem první pomoci (ve třetím ročníku) a fakultativní exkurzí na odborná pracoviště Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. (rovněž ve třetím ročníku).

Pro žáky se zájmem o biologii a příbuzné obory škola nabízí ve třetím a čtvrtém (resp. pátém a šestém) roce studia možnost výběru z volitelných předmětů Seminář a cvičení z biologie a Seminář z molekulární a experimentální biologie.

Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.biologie.pdf
Dokument PDF
302.44 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Markéta Heřmanová
Ing. Vilma Hladíková
Mgr. Jan Husák
Mgr. Karolína Mikulcová
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 291 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 17 galerií, 715 fotografií

Zobrazit všechny galerie