Popis předmětu
Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Chemie vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je v 1. ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia začleněn tematický okruh Práce s laboratorní technikou. Dále integruje část tematických okruhů Základní podmínky života a Lidské aktivity a problémy životního prostředí z průřezového tématu Environmentální výchova. Ve druhém ročníku nižšího stupně víceletého gymnázia jsou zařazeny laboratorní práce (nepravidelná cvičení) s dotací 0,5 hodiny týdně, tzn. dvě hodiny za čtyři vyučovací týdny.

Na čtyřletém studijním cyklu a vyšším stupni víceletého gymnázia integruje předmět Chemie část tematických okruhů Voda (učivo – Povrchové a podzemní vody) a Složení, struktura a vývoj Země (učivo – Zemské sféry, Minerály) ze vzdělávací oblasti Geologie bez navýšení hodinové dotace. Dále integruje část tematických okruhů Základní podmínky života a Lidské aktivity a problémy životního prostředí z průřezového tématu Environmentální výchova.

Vzdělávání v předmětu Chemie:

 • směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o chemii
 • umožňuje žákům seznámit se se základními chemickými ději a pochopit jejich principy, zákonitosti a zdůvodňovat vyvozené závěry
 • a získané poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů
 • podporuje vytváření logického uvažování
 • nabízí žákům aplikaci chemických poznatků v běžném životě
 • seznamuje žáky s nebezpečnými chemickými látkami a se správným zacházením s nimi
 • seznamuje žáky s dovednostmi poskytnutí první pomoci při úrazech s vybranými nebezpečnými látkami
 • seznamuje žáky se správným chováním při haváriích s únikem nebezpečných látek

 

Učební plán

šestiletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

2,5 (0,5)

2,5 (0,5)

4 (1)

3 (1)

2,5 (0,5)

0 (0)

14,5 (3,5)

3,5

 

čtyřletý studijní cyklus

1.

2.

3.

4.

celkem

disponibilní hodiny

týdenní hodinová dotace

4 (1)

3 (1)

2,5 (0,5)

0 (0)

9,5 (2,5)

3,5

 Pozn.: Hodnoty v závorkách označují počet dělených hodin z celkového počtu hodin.

 
Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá ve třech typech učeben: klasická třída, odborná posluchárna chemie a laboratoř chemie.

Klasická třída je standardně vybavena.

Odborná posluchárna má terasovitě uspořádané lavice pro 33 studentů. K dispozici jsou nástěnné barevné tabule s chemickou tématikou, počítač napojený na dataprojektor, VHS a DVD rekordér a dále je možno využít zpětný projektor. Katedra je vybavena přívodem plynu, který může být využit k realizaci chemických experimentů. V učebně chemie mohou žáci využívat internet. Na počítači jsou k dispozici výukové programy pro chemii.

Laboratoř chemie je vybavena digestoří a vzduchotechnickým zařízením nad pracovními stoly, které umožňují odtah nebezpečných plynů. Dva pracovní stoly jsou rozděleny na osm pracovních míst, která jsou využita pro chemické experimentování. Jejich součástí jsou vlastní přívody vody, zemního plynu ke kahanům a rozvody elektrické energie. K dispozici jsou přístroje, např. elektronické váhy, spektrofotometr, destilační aparatura k přípravě destilované vody.

Žáci mají dále k dispozici školní a pedagogickou knihovnu s množstvím odborné literatury: knih a časopisů, které škola odebírá. V učebně informatiky mohou žáci využívat internet. Na počítačích jsou navíc k dispozici výukové programy pro chemii.

Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

 • frontální výuka s demonstračními pomůckami;
 • skupinová práce s využitím odborné literatury, chemikálií – laboratorní cvičení.

V průběhu studia chemie škola realizuje mimo vyučovací hodiny:

 • soutěže – chemickou olympiádu;
 • projekty – tvorba plakátů, PowerPointových prezentací;
 • exkurze
Soubory ke stažení (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Maturitni_temata_.chemie.pdf
Dokument PDF
276.66 kB
Učitelé
Mgr. Pavel Daniš
Mgr. Taťána Danišová
Mgr. Pavel Groh
Mgr. Zuzana Halaštová
Mgr. Karolína Mikulcová
Aktuality k předmětu

Aktuality k předmětu

Celkem 167 aktualit

Zobrazit všechny aktuality
Galerie k předmětu

Galerie k předmětu

Celkem 6 galerií, 242 fotografií

Zobrazit všechny galerie