Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení na obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý cyklus) i 79-41-K/61 (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu úspěšného přijetí na SŠ.

V příloze této zprávy najdete výsledné pořadí uchazečů v přijímacím řízení a seznam přijatých uchazečů. Uchazeči jsou uvedeni evidenčním číslem, které je součástí pozvánky k přijímací zkoušce na Gymnázium Františka Palackého, anebo jim jej naše škola sdělila formou dopisu. 

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku pro uchazeče o čtyřleté studium je nejpozději do úterý 23. června 2020, pro uchazeče o šestileté studium do středy 24. června 2020. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2020 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů o čtyřleté studium vyzvednout osobně ve středu 17. 6. 2020 do 15:15 hodin, zákonní zástupci uchazeči o šestileté studium ve středu 17. 6. 2020 od 12:00 do 15:15 i ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 7:15 do 15:15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nelze odvolat. Uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, může řediteli střední školy podat žádost o vydání nového rozhodnutí a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Při současném systému přijímacího řízení není předvídatelné, kolik z přijatých uchazečů potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl stát se žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí. Může se proto stát, že počet volných míst pro kladné vyřízení žádosti bude relativně vysoký. Autoremedurou pak bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání. V případě kladného vyřízení žádosti Vám právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste žádost podali, tj. na Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Doporučuji Vám proto, abyste v případě, že máte skutečný zájem studovat na GFPVM, podali žádost o vydání nového rozhodnutí!

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Mgr. Mojmír Zetek v. r., ředitel školy

Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých přijímací zkoušky 2020 šestileté studium
Dokument PDF
504 kB
Dokument PDF Výsledné pořadí přijímací zkoušky 2020 šestileté studium
Dokument PDF
602.42 kB
Dokument PDF Seznam přijatých přijímací zkoušky 2020 čtyřleté studium
Dokument PDF
458.93 kB
Dokument PDF Výsledné pořadí přijímací zkoušky 2020 čtyřleté studium
Dokument PDF
503.04 kB
Dokument PDF Vzor žádosti o nové rozhodnutí
Dokument PDF
91.74 kB