Obrázek článku Seznam uchazečů o čtyřleté studium přijatých v rámci autoremedury 29. 6. 2020

V příloze této zprávy naleznete seznam uchazečů přijatých do čtyřletého studijního oboru v rámci autoremedury.

Všem přijatým uchazečům o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí srdečně gratuluji!

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí 79-41-K/41 Gymnázium (délka studia 4 roky) musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení nového rozhodnutí a ten jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2020 předložit doklad o splnění povinné školní docházky nebo úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky. 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně po telefonické domluvě dnes 29. 6. do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně zaslána poštou.

Mgr. Mojmír Zetek v. r., ředitel školy

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů autoremedura 29. 6. 2020 čtyřleté studium
Dokument PDF
425.51 kB