Obrázek článku Pravidla pro vyučování a omlouvání absence v době omezení provozu školy od 5. 10. do 16. 10. 2020.

Distanční výuka je povinná.

Distanční výuka pro vyšší gymnázium probíhá prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Na každou hodinu v rozvrhu zadává učitel žákům práci. Výuka probíhá buď synchronně (studenti a vyučující jsou v době vyučovací hodiny zároveň on-line), anebo asynchronně (učitel zadává žákům samostatnou práci a ti ji vypracují do termínu určeného učitelem). V předmětech s jednohodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za 2 týdny, v předmětech s vyšší hodinovou dotací bude průměrně aspoň jedna synchronní hodina za týden. Synchronně se však budou učit nejvýše dvě třetiny hodin daného předmětu týdně.

Nejpozději na začátku hodiny podle rozvrhu učitel připraví do Teams práci pro žáky. Synchronní hodiny plánuje (a sdělí žákům) učitel nejpozději den předem.

V distanční výuce se zapisuje do třídní knihy absence, žáci či jejich zákonní zástupci posílají omluvenky obvyklým způsobem třídnímu učiteli, který absence omlouvá. Někdy může být absence zapsána i zpětně, když žák neodevzdá práci z hodiny ve stanoveném termínu. 

Pro základní vzdělávání zůstává výuka prezenční, proto 1. E a 2. E se budou nadále učit ve škole

Vyučování probíhá podle změněného rozvrhu, v rámci distanční výuky se spojují dělené hodiny.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy