Obrázek článku Souhrn důležitých informací k průběhu přijímacích zkoušek

O pondělí 3. 5. do čtvrtku 6. 5. 2021 probíhají na naší škole jednotné přijímací zkoušky. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací pro uchazeče a jejich zákonné zástupce.

Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dnech 3. a 4. května 2021 pro čtyřletý obor studia a ve dnech 5. a 6. května 2021 pro šestiletý obor studia.

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

 

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek
Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci předloží při vstupu do budovy potvrzení o negativním testu na COVID-19, popř. potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 90 dnech (viz informace o testování uchazečů).

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí v budově školy ochranné prostředky dýchacích cest.

V lavici ve třídě bude sedět vždy jen jeden žák a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.

 

Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a rozhodnutí o přijetí
Dne 19. května 2021 vyhlásí ředitel školy pořadí uchazečů pod evidenčním číslem (uvedeno na pozvánce ke zkoušce), a to na dobu alespoň 15 dnů.

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí před jeho vydáním a vyjádřit se k nim je možné ve středu 19. května 2021 od 8.00 do 10.00 hodin.

Případné rozhodnutí o nepřijetí si budete moci osobně převzít v kanceláři školy ve středu 19. května 2021 od 12.00 do 15.15 hodin a ve čtvrtek 20. května 2021 od 7.15 do 15.15 hodin. Poté budou tato rozhodnutí rozeslána poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 10 pracovních dnů po termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Pokud je uchazeč přijat na základě odvolání, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě odvolání.

 

Náhradní termín přijímací zkoušky
K náhradnímu termínu bude pozván uchazeč, který do 3 dnů od konání zkoušky omluvil písemně řediteli školy svou nepřítomnost u zkoušky z vážných důvodů. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 2021.