Obrázek článku Volby do Školské rady GFPVM

Ředitel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí oznamuje, že v pondělí 21. 6. 2021 v 10:20 hod. – 10:40 hod. a v 15:30 hod. – 16:30 hod. proběhnou volby do Školské rady GFPVM.

Volby jsou určeny:

  • zákonným zástupcům nezletilých žáků
  • zletilým žákům

Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila souhlas se svou kandidaturou a byla řádně zvolena v souladu se zákonem. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci volí 2 členy Školské rady.

Funkční období členů školské rady zvolených v řádných volbách je tříleté.

Členství ve školské radě je čestné.

Členství zaniká uplynutím funkčního období.

Volební komise eviduje návrhy na kandidáty na členy školské rady. Navrženými kandidáty jsou: pan  Ing. Jiřího Plesník a pan Jindřich Vrána. Do 21. 6. 2021 do 8:00 hod. mohou oprávnění voliči dodat další kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou. Volební komise sestaví seznam kandidátů a pro případ potřeby zajistí hlasovací lístky pro volby členů do školské rady.

Volební komise eviduje formou zápisů všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, kteří využili svého volebního práva. Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden zákonný zástupce.

Oprávnění voliči volí členy školské rady hlasováním. Voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise a také, že splňují požadavky na bezinfekčnost, jsou-li k tomu vyzváni.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů podle počtu hlasů oprávněných voličů zúčastněných ve volbách. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Členy školské rady se stávají kandidáti podle pořadí ve volbách a podle stanoveného počtu členů školské rady.

Prosíme všechny oprávněné voliče, aby se voleb zúčastnili, a děkujeme za spolupráci.

 

Mgr. Mojmír Zetek

ředitel