Obrázek článku Informace k přijímacím zkouškám 2019

Aktuální informace pro uchazeče o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči o studium na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí konají jednotnou zkoušku, která je povinná v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

  • Uchazeč smí při konání přijímací zkoušky používat pouze povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužku, obyčejnou tužku, barevné tužky či fixy na poznámky či podtržení v testovém sešitě, rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka).
  • Při přijímací zkoušce nejsou povoleny žádné další pomůcky jako mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení (tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.), Matematicko-fyzikální tabulky, Pravidla českého pravopisu a jiné. Pokud uchazeč s sebou ke zkoušce takovou pomůcku či zařízení přinese, nesmí pomůcka či zařízení nijak narušovat průběh zkoušky a musí být odložena mimo lavici.
  • Uchazeči mohou mít hodinky na sledování času, musí je však mít umístěny vedle sebe na lavici.
  • Uchazeči konají přijímací zkoušky v učebnách podle rozpisu, který bude vyvěšen ve vestibulu školy. Konkrétní učebna pro konání zkoušky je označena stejným číslem, které je uvedeno na pozvánce k přijímací zkoušce. V přiložených souborech je k dispozici schéma s rozmístěním jednotlivých učeben včetně jejich označení a rozpis uchazečů v učebnách.
  • Po dobu zkoušky i v době přestávky mezi testy přebírá za uchazeče odpovědnost naše škola. Uchazeč je povinen řídit se pokyny pedagogického dozoru. Budovu GFPVM nelze po dobu přestávky opustit. Po dobu trvání zkoušky včetně přestávky nebude povolen přístup do budovy školy ani zákonným zástupcům uchazeče. Děkujeme za pochopení.
  • Seznam přijatých uchazečů (pod evidenčním číslem uvedeným na pozvánce) bude zveřejněn ve vstupním prostoru školy a na webových stránkách školy (www.gfpvm.cznejdříve v pondělí 29. dubna 2019. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je zároveň dnem oznámení rozhodnutí o přijetí. Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).
  • Ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dává možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí před jeho vydáním je možné v pondělí 29. dubna 2019 od 8.00 do 10.00 hodin.
  • Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pondělí 29. dubna 2019 od 12.00 do 15.15 hodinv úterý 30. dubna 2019 od 7.15 do 15.15 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí.
  • Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, je umožněno konat zkoušku v náhradním termínu stanoveném MŠMT (§ 60c, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.). Náhradní termín je stanoven na  13. a 14. května 2019.
Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF JPZ 2019 – jmenný seznam uchazečů abecední
Dokument PDF
62.01 kB
Dokument PDF JPZ 2019 – jmenný seznam uchazečů v učebnách
Dokument PDF
266.34 kB
Dokument PDF JPZ 2019 – zkušební schéma, všechny termíny
Dokument PDF
167.07 kB
Dokument PDF JPZ 2019 – schéma učeben
Dokument PDF
89.13 kB
Dokument PDF JPZ 2019 – obecné schéma
Dokument PDF
267.16 kB