Obrázek článku Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2024/2025

Informace o přijímacím řízení v roce 2024. 

Gymnázium Františka Palackého bude ve školním roce 2024/2025 otevírat 1 třídu šestiletého studijního cyklu pro absolventy sedmých tříd základní školy a 2 třídy čtyřletého studijního cyklu pro absolventy devátých tříd základní školy.

obor vzdělávání kód oboru forma studia studijní cyklus předpokládaný počet přijímaných uchazečů
Gymnázium 79-41-K/61 denní šestiletý 30
Gymnázium 79-41-K/41 denní čtyřletý 60

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění od 1. 1. 2024, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění a v souladu s Opatřením obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1.

Uchazeči o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání musí povinně konat jednotnou přijímací zkoušku.

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura (60 minut) a matematika (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky. Dva pokusy mají i uchazeči, kteří se přihlásili pouze na jeden maturitní obor. Místo konání jednotných zkoušek bude určeno podle bydliště uchazeče.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nebude vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku. Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných didaktických testech, bodů získaných za výsledky ve vzdělávání na základní škole a za úspěchy v soutěžích.

Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně testových zadání z minulých let k procvičování a také na webových stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/

Termíny přijímacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

studijní cyklus 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
šestiletý 16. 4. 2024 17. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024
čtyřletý 12. 4. 2024 15. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024
 
Podávání přihlášky

Termín odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je do 20. února 2024.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Součástí přihlášky je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem.

Žák má právo podat tři přihlášky na tři různé obory středních škol (respektive až 5 přihlášek v případě, že podal 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou). Pořadí uvedených oborů v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru, tzn. že obory jsou řazeny podle preference. Uvedené pořadí musí být na všech podaných přihláškách shodné. Podat přihlášku bude možné elektronickou formou prostřednictvím informačního systému a elektronickým ověřením identity občana, nebo v listinné podobě s podporou elektronického systému (formou výpisu získaného z informačního systému), nebo v listinné podobě na tiskopisu. Informační systém bude spuštěn v průběhu ledna 2024. Přílohy přihlášky se k přihlášce přikládají ve formě prosté kopie, dokumenty vyhotovené v cizím jazyce nemusí být přeloženy úředně. Ředitel školy však může uchazeče vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu nebo úředně ověřeného překladu dokladu vyhotoveného v cizím jazyce, a účastník řízení je povinen daný doklad předložit. V případě podání přihlášky v listinné podobě nepoužívejte při vyplňování přihlášky gumovací pera typu pilot apod., při skenování zápis z tiskopisu zmizí.

Elektronickou přihlášku i listinné tiskopisy lze nalézt na webových stránkách Přihlášky na střední školy 2024.

Informační systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě preferencí uvedených v přihlášce přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol. V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost vzdát se práva na přijetí. Pokud se hlásí do druhého kola přijímacího řízení, pak tak může učinit nejdéle 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v druhém kole (v případě komunikace prostřednictvím informačního systému činí tento úkon prostřednictvím IS). Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání, který uvedl v přihlášce, nýbrž právo hlásit se do druhého kola přijímacího řízení.

Uchazeč nemusí prokazovat zdravotní způsobilost ke vzdělávání.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním vzdělávacím potřebám.

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“). Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání.

Přijímání uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, se řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem před komisí. O prominutí zkoušky z českého jazyka mohou také požádat cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina č. 67/2022 Sb.) a to i v případě, že předchozí vzdělání tato osoba získala ve škole na území ČR. Spolu se žádostí přiloženou k přihlášce uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. I u těchto uchazečů platí, že že úroveň znalosti českého jazyka nutná pro studium se ověří rozhovorem před komisí. Takový uchazeč má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce. Pokud bude takovému uchazeči zadán test z matematiky v české jazyce, navyšuje se časový limit na vypracování testu o 25 %.

V případech, kdy přijímací zkoušky skládají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb.

Prospěch uchazeče na ZŠ a umístění v soutěžích dokládá uchazeč přiložením kopie potvrzení ze ZŠ (popř. kopie vysvědčení) a diplomů ze soutěží k přihlášce ke vzdělávání.

Stanovení celkového pořadí uchazečů o studium na GFPVM

Stanovení celkového pořadí bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných didaktických testech a bodů získaných za výsledky ve vzdělávání na základní škole.

kritérium maximum bodů
test z českého jazyka a literatury 50
test z matematiky 50
výsledky vzdělávání ze ZŠ 30
umístění v soutěžích 10
celkem 140

Výsledky vzdělávání ze ZŠ

Uchazeč může získat body za studijní prospěch z profilových předmětů (suma hodnot známek z profilových předmětů určuje počet bodů – suma 6 odpovídá 15 bodům, suma 7 odpovídá 14 bodům, ...) – maximálně 30 bodů

studijní cyklus profilové předměty období maximum bodů
šestiletý Čj, Cizí jazyk, D, M, Př, F 2. pololetí školního roku 2022/2023 (zpravidla 6. třída) 15

1. pololetí školního roku 2023/2024 (zpravidla 7. třída)

15
čtyřletý Čj, Cizí jazyk, D, M, Př, F

2. pololetí školního roku 2022/2023 (zpravidla 8. třída)

15

1. pololetí školního roku 2023/2024 (zpravidla 9. třída)

15

Pokud jde o uchazeče, který absolvoval uvedené ročníky ZŠ již v dřívějších letech, budou zohledněny výsledky z let, kdy uvedené ročníky absolvoval. Nebude se ovšem v takovém případě zohledňovat vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020, ale místo něj se zohlední vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020.

Umístění v soutěžích

Uchazeč může získat body za umístění v okresních a vyšších kolech soutěží ve školním roce 2022/2023 a 2023/2024 konaných do 19. 4. 2024. Součet bodů za umístění v soutěžích může činit maximálně 10 bodů.

Krajská a vyšší kola soutěží: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2,5 bodu, 3. místo – 2 body.
Okresní kola soutěží: 1. místo – 1,5 bodu, 2. místo – 1 bod, 3. místo – 0,5 bodu.

Při stejném hodnocení uchazečů bude o pořadí rozhodovat:

 • lepší výsledek didaktických testů v pořadí ČJL, MA
 • lepší studijní prospěch na ZŠ v 1. pololetí 7. třídy u šestiletého studijního cyklu a 1. pololetí 9. třídy u čtyřletého studijního cyklu
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z ČJL za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z MA za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy jednotných testů z ČJL ověřující porozumění textu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy jednotných testů z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy 15. května 2024 na webových stránkách školy, v informačním systému a také na dveřích hlavního vstupu do budovy školy (Husova 146/2, Valašské Meziříčí).

 

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu na Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí je:

 • doložení úspěšného ukončení 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona)
 • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku
 • dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona)

Výše uvedené předpoklady jsou nezbytné k tomu, aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a musí být splněny nejpozději  k 1. 9. 2024.