Volby do Školské rady GFPVM

Ředitel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí vyhlašuje volby do školské rady.

Volby jsou určeny:

  • zákonným zástupcům nezletilých žáků
  • zletilým žákům
  • pedagogickým pracovníkům školy

Členem školské rady může být každá fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům, která vyslovila se svou kandidaturou souhlas a byla řádně zvolena. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí 2 členy školské rady, pedagogičtí pracovníci volí rovněž 2 členy.

Funkční období členů školské rady je tříleté, začíná 1. 1. 2018.

Za nezletilého žáka může volit pouze jeden jeho zákonný zástupce.

Podat návrhy na kandidáty do školské rady je možné od 27. října 2017 do dne voleb. Návrh je možno podat písemně, a to buď poštou na adresu: Ředitelství Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí; nebo předat osobně řediteli školy nebo osobně některému z členů volební komise.

V návrhu je třeba uvést příjmení, jméno, titul a adresu bydliště kandidáta. Součástí návrhu musí být písemný souhlas kandidáta s kandidaturou.

Datum, hodina a místo konání voleb:

  • pro pedagogické pracovníky školy: středa 8. listopadu 2017, 10:20 – 10:40 hod. sborovna školy,
  • pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: středa 8. listopadu 2017, 15:00 – 17:30 hod. aula školy.

Upozornění: voliči mají povinnost prokázat před hlasováním svou totožnost členům volební komise, budou-li k tomu vyzváni.

Podrobnosti k ustavení a činnosti školské rady – školský zákon č. 561/2004 Sb., § 167, 168 v platném znění.

Valašské Meziříčí 27. 10. 2017

Mgr. Mojmír Zetek v.r.

ředitel školy

Přiložené soubory (1)
Název a typ souboru
Dokument PDF Návrh na členy Školské rady GFPVM 2017-2018.pdf
Dokument PDF
404.54 kB