Obrázek článku Přijímací řízení ke studiu ve školním roce 2021/2022

Informace o přijímacím řízení v roce 2021. 

Gymnázium Františka Palackého bude ve školním roce 2021/2022 otevírat 1 třídu šestiletého studijního cyklu pro absolventy sedmých tříd základní školy a 2 třídy čtyřletého studijního cyklu pro absolventy devátých tříd základní školy.

obor vzdělávání

kód oboru

forma studia

studijní cyklus

předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Gymnázium

79-41-K/61

denní

šestiletý

30

Gymnázium

79-41-K/41

denní

čtyřletý

60

Přijímání žáků na střední školy bude realizováno podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách v platném znění.

Uchazeči o studium v oborech zakončených maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání musí  povinně konat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se nebude konat, pokud počet přihlášek bude nižší, než ředitelem vyhlášený počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělávání. V takovém případě by ředitel školy sdělil tuto informaci na webových stránkách školy nejpozději 8. března 2021 a nejpozději 19. března 2021 by ji sdělil uchazečům písemně. 

Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura (60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut) v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech. Do celkového hodnocení uchazeče se pro rozhodnutí o přijetí započítá lepší výsledek dílčí části jednotné zkoušky.

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí nebude v 1. kole přijímacího řízení vypisovat vlastní školní přijímací zkoušku. Stanovení celkového pořadí uchazečů bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných didaktických testech a bodů získaných za výsledky ve vzdělávání na základní škole.

Podrobnosti k jednotným zkouškám přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů naleznete na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) včetně testových zadání z minulých let k procvičování. Další informace naleznete na facebookovém profilu Jednotné přijímačky a na stránkách MŠMT.

Termíny přijímacích zkoušek

Zkoušky se uskuteční ve dvou řádných termínech, při řádně omluvené neúčasti v náhradních termínech.

studijní cyklus

1. řádný termín

2. řádný termín

1. náhradní termín

2. náhradní termín

šestiletý

14. 4. 2021

15. 4. 2021

12. 5. 2021

13. 5. 2021

čtyřletý

12. 4. 2021

13. 4. 2021

12. 5. 2021

13. 5. 2021

 
Podávání přihlášky

Termín odevzdání přihlášky řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení je do 1. března 2021.

Žák má právo podat dvě přihlášky na dvě různé střední školy a koná jednotné testy v prvním řádném termínu na škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém řádném termínu pak na škole uvedené v přihlášce na druhém místě. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) má právo konat jednotnou přijímací zkoušku v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v rámci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání za upravených podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho speciálním vzdělávacím potřebám.

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen „ŠPZ“) podle § 16 odst. 4 školského zákona. Doporučení ŠPZ uchazeč odevzdává společně s přihláškou ke vzdělávání podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb. (dále jen „vyhláška č. 353/2016 Sb.“), pro 1. kolo přijímacího řízení nejpozději k 1. březnu 2021.

O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení ŠPZ pojednává § 13 odst. 1 vyhlášky 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP. S ohledem na doporučení školského poradenského zařízení upravuje uchazeči podmínky v přijímacím řízení ředitel školy. Při uzpůsobení zkušební dokumentace jednotné zkoušky střední škola spolupracuje s Centrem podle § 13 odst. 5 až 8 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče (viz § 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Přijímání uchazečů s českým nebo jiným státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách řídí §20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Těmto uchazečům se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem před komisí.
V případech, kdy jednotnou zkoušku konají uchazeči, kterým se promíjí jednotná zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří ředitel školy ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů ve vyhlášeném přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo jeho zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
 
Chování a prospěch uchazeče a umístění v soutěžích potvrzuje na přihlášce ředitelství školy (razítko a podpis ředitele), na které uchazeč absolvoval poslední dva roky studia. V případě potvrzení údajů v přihlášce pouze podpisem uchazeče je třeba doložit ověřené kopie vysvědčení a dokumenty dokládající umístění v soutěži (např. kopii diplomu).
 
Tiskopisy všech typů přihlášek naleznete na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tiskopis přihlášky ke studiu na GFPVM a vysvětlivky k tiskopisům přihlášek naleznete v přiložených souborech. Kompletní informace k přijímacímu řízení je dostupná na webových stránkách MŠMT.
 
Stanovení celkového pořadí uchazečů o studium na GFPVM

Stanovení celkového pořadí bude dáno součtem dosažených bodů ve dvou centrálně zadávaných jednotných didaktických testech a bodů získaných za výsledky ve vzdělávání na základní škole.

kritérium

 maximum bodů

 test z Českého jazyka a literatury

 50

 test z Matematiky a jejích aplikací

 50

 výsledky vzdělávání ze ZŠ * 

 40 (30 za prospěch ze ZŠ, 10 za umístění v soutěžích)

 celkem

 140

* Výsledky vzdělávání ze ZŠ

a) body za studijní prospěch z profilových předmětů (suma hodnot známek z profilových předmětů určuje počet bodů – suma 6 odpovídá 15 bodům, suma 7 odpovídá 14 bodům, ...) – maximálně 30 bodů

studijní cyklus

profilové předměty

období

maximum bodů

šestiletý

Čj, Cizí jazyk, D, M, Př, F

1. pololetí školního roku 2019/2020

(zpravidla 6. třída)

15

1. pololetí školního roku 2020/2021

(zpravidla 7. třída)

15

čtyřletý

Čj, Cizí jazyk, D, M, Př, F

1. pololetí školního roku 2019/2020

(zpravidla 8. třída)

15

1. pololetí školního roku 2020/2021

(zpravidla 9. třída)

15

b) body za umístění v okresních a vyšších kolech soutěží ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 konaných do 19. 4. 2021. Součet bodů za umístění v soutěžích může činit maximálně 10 bodů.

 • krajská a vyšší kola soutěží: 1. místo – 3 body, 2. místo – 2,5 bodu, 3. místo – 2 body
 • okresní kola soutěží: 1. místo – 1,5 bodu, 2. místo – 1 bod, 3. místo – 0,5 bodu

Při stejném hodnocení uchazečů bude o pořadí rozhodovat:

 • lepší výsledek didaktických testů v pořadí ČJL, MA
 • lepší studijní prospěch na ZŠ v 1. pololetí 7. třídy u šestiletého studijního cyklu a 1. pololetí 9. třídy u čtyřletého studijního cyklu
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z ČJL za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů jednotných testů z MA za otevřené úlohy z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy jednotných testů z ČJL ověřující porozumění textu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy jednotných testů z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti literární, komunikační a slohové výchovy z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy
 • vyšší procentuální podíl počtu bodů za úlohy z MA ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí zveřejní seznam přijatých uchazečů včetně výsledků hodnocení řízení u prvního a posledního přijatého uchazeče (§ 60e odst. 1 školského zákona). Seznam přijatých uchazečů zveřejní ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zpřístupnění výsledků testů středním školám Centrem (§ 60d odst. 2 školského zákona), v případě čtyřletého oboru vzdělávání však nejdříve 28. dubna 2021.

Předpokladem přijetí uchazeče ke studiu na Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí je:

 • doložení úspěšného ukončení 7. ročníku ZŠ při přijímání do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání šestiletého gymnázia (§ 61 odst. 2 školského zákona)
 • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do 1. ročníku čtyřletého studijního cyklu (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let (počítají se i roky vzdělávání v zahraničí nebo při individuálním vzdělávání žáka), případně při ukončení povinné školní docházky v zahraniční škole v 8. ročníku, viz dále příloha Informace - MSMT-18744-2017-1_4 12 2017c(rev_ve13 20)
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona)
 • dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona)

Výše uvedené předpoklady, jsou nezbytné k tomu, aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a musí být splněny nejpozději  k 1. 9. 2021 (v případě odevzdání zápisového lístku do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí).

Přiložené soubory (7)
Název a typ souboru
Dokument PDF JP17_Specifikace požadavků_ČJL.pdf
Dokument PDF
610.26 kB
Dokument PDF JP17_Specifikace požadavků_MA.pdf
Dokument PDF
431.93 kB
Dokument PDF Školský zákon – znění účinné od 1. 10. 2020
Dokument PDF
1.04 MB
Dokument PDF Vyhláška 27/2016 Sb. – znění účinné od 1. 1. 2020
Dokument PDF
2.64 MB
Dokument PDF Vyhláška 353/2016 Sb. – znění účinné od 1. 11. 2018
Dokument PDF
238.46 kB
Dokument PDF Vyhláška 233/2020 Sb.
Dokument PDF
137.3 kB
Dokument PDF Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna
Dokument PDF
287.63 kB