Obrázek článku Výsledky přijímacího řízení po řádném termínu přijímacích zkoušek

V příloze této zprávy najdete seznamy přijatých uchazečů i celkové pořadí uchazečů do čtyřletého i šestiletého oboru studia.

Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Františka Palackého Valašské Meziříčí zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to však neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Aby se uchazeč stal žákem Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí, musí nejpozději k 1. 9. 2022 předložit doklad o úspěšném ukončení 7. ročníku ZŠ (šestiletý cyklus) nebo doklad o splnění povinné školní docházky či úspěšném ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky (čtyřletý cyklus). 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v pátek 29. 4. 2022 do 15.15 hodin a v pondělí 2. 5. 2022 od 7.15 do 12.00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím ředitele Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Adresa: Husova 146/2, 757 01 Valašské Meziříčí.

V odvolacím řízení bude možné přijmout uchazeče, kteří se v celkovém pořadí umístí pod směrným číslem pro přijetí ke vzdělávání. V případě kladného vyřízení odvolání právní předpisy umožňují převést zápisový lístek na školu, na kterou jste odvolání podali.

Mgr. Mojmír Zetek, ředitel školy

Přiložené soubory (5)
Název a typ souboru
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů čtyřleté studium
Dokument PDF
190.01 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů o čtyřleté studium
Dokument PDF
223.89 kB
Dokument PDF Seznam přijatých uchazečů šestileté studium
Dokument PDF
149.38 kB
Dokument PDF Pořadí uchazečů šestileté studium
Dokument PDF
189.2 kB
Dokument PDF Vzor odvolání proti nepřijetí na střední školu
Dokument PDF
118.58 kB