Obrázek článku Projekt CZ.1.07/1.1.00/57.0109

Inovace výuky cizích jazyků na GFPVM

Informace o projektu

Operační program:

CZ.1.07 – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:

57

Název výzvy:

Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblast podpory 1.1 – unit costs_č. 57

Prioritní osa:

7.1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Inovace výuky cizích jazyků na GFPVM

Rozpočet projektu:

238 704,00 Kč

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57.0109

Doba realizace projektu:

4 měsíce, 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Realizátor projektu:

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Hlavní kontaktní osoba:

Mgr. Monika Hlosková

 
Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří žáci a vyučující Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů GFPVM v oblasti anglického, německého a francouzského jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.

Projekt využívá kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – žáka nebo učitele – zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Klíčové aktivity projektu
  1. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce formou blended learningu – do klíčové aktivity je zapojeno 5 vyučujících, kteří se vzdělávají v anglickém jazyce a 1 vyučující, která se vzdělává v německém jazyce, kombinovaná forma výuky je podpořena pravidelnými konzultacemi s lektorem, které zvyšují efektivitu osvojování jazyka, vyučující absolvují nejméně 20 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) po dobu realizace projektu
  2. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků ve francouzském a německém jazyce formou blended learningu – do klíčové aktivity je zapojeno 80 žáků GFPVM, škola zavádí do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování německého a francouzského jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu, obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny dvaceti žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu, kombinovaná forma výuky je začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což zvyšuje efektivitu osvojování jazyka, po dobu využívání blended learningu poskytuje učitel žákům podporu, součástí výukového systému je poskytnutí kompletní metodiky pro učitele ke všem využívaným kurzům, včetně zaškolení učitele německého a francouzského jazyka v práci se systémem