Věděli byste si rady?

V pondělí 26. června se žáci školy setkali s hasiči, zdravotníky, městskými policisty a členy Červeného kříže, kteří jim předali své zkušenosti z řešení krizových situací včetně toho, jak jim předcházet.

Vše začalo vyhlášením cvičného poplachu a rychlým opuštěním školní budovy. Pomalejší už bylo počítání žáků a objasnění případného nesouladu mezi třídní knihou a aktuálním počtem osob na asfaltové ploše vedle hřiště ZŠ Vyhlídka. Zjistili jsme, že pořád je co zlepšovat a že je třeba vymyslet efektivnější systém pro případ skutečného ohrožení.

Poté následoval program zaměřený na chování člověka v mimořádných a život ohrožujících situacích. 1. E se vydala na hasičskou stanici do areálu bývalých kasáren, kde si žáci prohlédli vybavení stanice a měli možnost zeptat se hasičů na vše, co souvisí s jejich náročným povoláním. První ročník vyššího gymnázia vyslechl tříhodinovou přednášku inženýrky Anny Hubové, prokládanou foto a videodokumenty, která byla zaměřena na konkrétní krizové situace běžného života – co dělat, aby k nim nedošlo, a jak reagovat, když už se přihodí. Druháci vyrazili do parku u zámku Kinských, kde měli možnost zhlédnout ukázku práce psovodů městské policie. Následně si na dopravním hřišti vyzkoušeli jízdu na motokárách s brýlemi simulujícími vliv alkoholu a drog, absolvovali přednášku na téma prevence kriminality, prakticky si vyzkoušeli jednoduchou obranu proti útočníkovi a zopakovali si základy první pomoci. Žáci třetího ročníku se pak na první pomoc zaměřili důkladněji. Pracovníci oddělení ARO meziříčské nemocnice ve spolupráci s členy HZS Valašské Meziříčí pro ně připravili stezku první pomoci se situacemi, na něž studenti museli reagovat, a poté zhodnotili správnost postupu a případně doplnili další možnosti řešení. Kromě toho měli studenti jedinečnou možnost seznámit se s přístrojem AED (Automatický Externí Defibrilátor), který je určen pro široku veřejnost, umí detekovat srdeční rytmus a vést člověka posykytujícího první pomoc krok za krokem správným postupem a v případě potřeby vyšle srdci ve stavu komorové tachykardie či fibrilace komor řízený elektrický výboj, který navodí normální srdeční rytmus. Přednášku a praktickou ukázku práce s AED zrealizoval pan Ivo Orava.

Velmi děkujeme policistům Městské policie Valašské Meziříčí, hasičům a Ing. Hubové z místní hasičské záchranné stanice, členům Českého červeného kříže Valašské Meziříčí, sestrám z oddělení ARO Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. a panu Oravovi za ochotu přispět k informovanosti mladých lidí o možnostech prevence a případném řešení krizových situací a profesionální přístup k organizaci celé akce.

Mgr. Monika Hlosková

Fotografie (30)